Registry HERCEPTIN a AVASTIN pro monitoring léčby monoklonálními protilátkami.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Léčba monoklonálními protilátkami

Číslo abstraktu: 045

Autoři: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; MUDr. Oldřich Coufal; D. Némethová; et al.

Úvod
Náklady na zdravotní péči stále rostou, zejména v oblasti farmakoterapie. Vysoké výdaje jsou způsobeny jednak častým užíváním průměrně drahých léčiv, ale také léčbou podávanou ve vzácnějších indikacích, kdy se však uplatňují extrémně nákladné preparáty. Pro racionální distribuci výdajů bývá taková léčba soustřeďována do vybraných center a počty léčených pacientů omezovány množstevními limity. Za této situace je nezbytné sledovat dodržování správných indikačních kritérií, mít přehled o počtech léčených pacientů a v neposlední řadě ověřovat data o účinnosti a bezpečnosti léčby. Jako příklad optimálního nástroje pro zmíněné účely představujeme registry organizované Českou onkologickou společností ČLS JEP monitorující léčbu monoklonálními protilátkami trastuzumab a bevacizumab. Na sběru dat se podílejí všechna centra v ČR, která těmito preparáty své pacienty léčí. Technicky je chod registrů zajišťován Centrem biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity a organizován Masarykovým onkologickým ústavem. Grant na finanční podporu poskytuje společnost Roche.

REGISTR HERCEPTIN
Trastuzumab (Herceptin) je určen pro léčbu pacientek s metastatickým Her-2/neu pozitivním karcinomem prsu. Data v registru jsou sbírána od roku 2000 a dosud jsou evidovány záznamy o více než 300 pacientkách. Ke 31.1.2006 bylo podle záznamů aktuálně v ČR léčeno 142 pacientek. Herceptin je podáván nejčastěji v týdenním režimu v kombinaci s chemoterapií. Průměrná délka léčby Herceptinem u pacientek s již ukončenou léčbou se pohybovala okolo 40 týdnů, medián okolo 30 týdnů. Nejčastější odpovědí na léčbu je parciální remise, ovšem cca 20 % pacientek s Herceptinem v I. linii dosáhne dokonce kompletní remise. Léčba je ukončována nejčastěji pro progresi onemocnění, jen asi v 5 % případů pro nežádoucí účinky. Doba do progrese je mírně delší u pacientek, u nichž byl Herceptin nasazen v 1. linii léčby.

REGISTR AVASTIN
Bevacizumab (Avastin) je v ČR používán k léčbě metastatického kolorektálního karcinomu od roku 2005. Nejprve bylo 100 pacientů léčeno v rámci specifického léčebného programu, od srpna 2005 začala být léčba hrazena zdravotními pojišťovnami. Zkušební provoz registru byl zahájen na podzim 2005, závazný sběr dat pak k 1.1.2006. Na konci leda 2006 byly v registru vedeny záznamy o 70 pacientech. Doba sběru dat je zatím příliš krátká na podrobnější statistické výstupy.

V příspěvku budou uvedena aktualizovaná data z obou registrů.

Závěr
Uvedené registry České onkologické společnosti jsou dobrým nástrojem pro ověřování efektivity prostředků vynakládaných na léčbu nákladnými preparáty. Poděkování patří všem centrům, která poskytují svá data. Bez jejich spolupráce by chod registrů nebyl možný.

Datum přednesení příspěvku: 12. 5. 2006