REGORAFENIB - VÝSLEDKY LÉČBY V KLINICKÉ PRAXI VE SROVNÁNÍ S VÝSLEDKY REGISTRAČNÍCH STUDIÍ A REGISTRU CORECT

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVIII. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: XVIII/241

Autoři: MUDr. Eugen Kubala

Po zařazení regorafenibu do standardní léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) mají pacienti s tímto onemocněním možnost pokračovat v léčbě ve 3.-4. linii. Pokusíme se analyzovat současně dostupné výsledky registračních studií CORRECT, CONCUR, registru CORECT a naší klinické praxe. Výsledky registračních studií od samého počátku byly doprovázeny pochybnostmi, zda má tato léčba smysl a zda by nebyla lepší jen standardní podpůrná léčba. Chceme odpovědět, zdali je regorafenib opravdovým dalším krokem v léčbě mCRC. Regorafenib je orálně podávaný aktivní multikinázový inhibitor VEGFR1-3, c-KIT, TIE-2, PDGFR-b, FGFR-1, RET, RAF-1, BRAF a p38 MAP kinázy. Inhibuje proliferaci, ovlivňuje tumorózní mikroprostředí (komunikaci buněk uvnitř tumoru) a inhibuje neoangiogenezi. Regorafenib ve studii CORRECT a CONCUR prokázal prospěch pro pacienty s mCRC ve 3. linii léčby po vyčerpání možností léčby s chemoterapií a biologickou léčbou. Výsledky ve studii CORRECT ukázaly 23% snížení rizika úmrtí v rameni s regorafenibem a ve studii CONCUR 45%. Medián celkového přežití (mOS) byl ve studii CORRECT 6,4 měsíce ve skupině s regorafenibem a 5 měsíců v placebové skupině (HR 0,77; p = 0,0052) a ve studii CONCUR 8,8 vs. 6,3 měsíce ve prospěch regorafenibu (HR 0,55; p = 0,0002). Podíl pacientů ve studii CORRECT, kteří přežívali po 6 a 12 měsících, byl ve skupině s regorafenibem jednoznačně vyšší než u placeba (52,2 vs. 43,1 % a 24,1 vs. 17,0 %). Medián PFS ve studii CORRECT byl 1,9 měsíce ve skupině s regorafenibem v porovnání s 1,7 měsíce u placeba (HR 0,49; p < 0,0001), ve studii CONCUR byl 3,2 vs. 1,7 měsíce (HR 0,31; p < 0,0001). V registru CORECT je mOS 10,1 měsíce (5,8-14,4), 6měsíční přežití 69,1 % a 12měsíční 45,7 %, mPFS 3,5 měsíce (2,7-4,2) a 3měsíční přežití bez progrese 58,7 % a 6měsíční 27,1 %. Známé výsledky porovnáváme na souboru 38 pacientů, kteří byli léčeni na našem pracovišti.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016