REGRESE METASTATICKÉHO INFLAMATORNÍHO MYOFIBROBLASTICKÉHO TUMORU PANKREATU PO CHEMOTERAPII – KAZUISTIKA

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kasuistiky; Ostatní

Téma: XX. Jiné malignity (ostatní, jinde nezařaditelné malignity)

Číslo abstraktu: 299

Autoři: MUDr. Ján Podhorec; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.; doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA; MUDr. Andrea Jurečková; MUDr. Štěpán Tuček, PhD.; MUDr. Jana Halámková, Ph.D.; MUDr. Lukáš Pochop

Východiska:

Inflamat orní myofibroblastický tumor představuje velmi vzácné nádorové onemocnění mezenchymálního původu. Nejčastějším místem vzniku jsou plíce, extrapulmonální lokalizace je mnohem vzácnější. Kurativní léčebnou metodou je radikální resekce. V případě recidivujících, lokálně pokročilých nebo metastatických onemocnění jsou poznatky týkající se systémové léčby omezené. Léčebný efekt byl popsán u cytostatické léčby cisplatinou, metotrexátem, ale existují i důkazy o účinnosti nesteroidních protizánětlivých léků. Nicméně případy dosažení léčebné odpovědi, event. dlouhodobé kompletní remise, jsou popsány pouze formou kazuistik.

Popis případu:

V našem sdělení prezentujeme případ 39letého pacienta, který přišel v červnu 2013 pro slabost, kolapsový stav, ascites a váhový úbytek. Dle zobrazovacích metod byla popsána rozsáhlá patologická formace v oblasti jaterního hilu a hlavy pankreatu s infiltrací ductus choledochus a duodena s mnohočetnými jaterními metastázami. Histologický a imunologický obraz vzorků získaných biopsií jaterních ložisek odpovídal inflamat ornímu myofibroblastickému tumoru. Onemocnění bylo zhodnoceno jako radikálně chirurgicky neřešitelné. Vzhledem k rozsáhlosti nádorového infiltrátu a rychle progredující alteraci stavu pacienta byla na základě dostupných literárních údajů zahájena chemoterapie cisplatinou a metotrexátem v 28denních cyklech, které byly doplněny denním podáváním diklofenaku. Již po druhém cyklu chemoterapie došlo dle CT přešetření k výrazné regresi infiltrace v okolí duodena, normalizaci velikosti pankreatu a k regresi jaterních ložisek. Vzhledem k výborné toleranci léčby a výraznému zlepšení klinického stavu pacienta byly podány další tři cykly chemoterapie. Dle přešetření v únoru 2014 došlo k další regresi zejména infiltrace hlavy pankreatu.

Závěr:

Dle našich zkušeností je systémová chemoterapie cisplatinou a metotrexátem doplněnou diklofenakem přinejmenším v úvodu onemocnění účinná a výborně tolerována, a to i u pokročilého metastatického inflamat orního myofibroblastického tumoru. K definitivnímu zhodnocení efektu tohoto léčebného režimu bude zapotřebí podání dalších cyklů chemoterapie a následně přešetření v delším časovém odstupu.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014