Regulácia signálnych dráh v cirkadiánnom kontexte

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Ostatní

Téma: PREDNÁŠKY POZVANÝCH HOSTÍ

Číslo abstraktu: 001

Autoři: Ján Sedlák; prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Epidemiologické štúdie preukázali, že narušenie cirkadiánneho rytmu nočnou prácou a prácou na zmeny zvyšuje riziko rakoviny prsníka, čreva, prostaty, pľúc, ovárií a pečene a daný typ práce je klasifikovaný v skupine 2A – ako pravdepodobný karcinogén. Zároveň bolo dokázané, že delécia alebo inhibícia expresie hodinových génov zvyšuje progresiu nádorových procesov in vitro aj in vivo. Cirkadiánny systém riadi expresiu približne 10 % transkriptómu vrátane transkripcie génov regulujúcich bunkový cyklus c-MYC, WEE1, cyklin D a p21. Významnosť cirkadiánnej regulácie pro-onkogénnych a tumor-supresorových génov potvrdzuje aj naša najnovšia štúdia, ktorá pomocou analýzy expresných profilov kandidátnych génov v nádoroch kolorekta, v porovnaní so zdravými časťami tkaniva, preukázala odlišný vzor expresie vyjadrený na dominantný hodinový gén per2 (1). Bolo dokázané, že na regulácii základnej cirkadiánnej spätnoväzobnej slučky v centrálnom, ako aj v periférnych oscilátoroch sa podieľajú viaceré miRNA. Cirkadiánny systém zase ovplyvňuje tvorbu miRNA prostredníctvom regulácie expresie endonukleázy Dicer. Vzhľadom na tieto poznatky je reálny predpoklad, že analýza „tekutej biopsie“ z periférnej krvi môže zodpovedať niektoré otázky endokrinnej regulácie pomocou exozómov.

 Literatúra

  1.  Štorcelová M, Vicián M, Reis R, Zeman M, Herichová I. Expression of cell cycle regulatory factors hus1, gadd45a, rb1, cdkn2a and mre11a correlates with expression of clock gene per2 in humn colorectal carcinoma tissue. Mol Biol Rep. 2013;40(11):6351–6361

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016