Reiradiace spinocelulárních nádorů hlavy a krku.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: 12. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 099

Autoři: MUDr. Renata Červená, Ph.D.

   Spinocelulární nádory hlavy a krku bývají v až v 60 % diagnostikovány v pozdním stadiu a léčebná strategie při kurativním záměru spočívá v kombinaci léčebných modalit. Vzhledem k tomu, že vzdálená diseminace choroby nebývá častá, je dlouhodobé přežití ovlivněno především lokální kontrolou onemocnění. Lokální relaps v ozářeném terénu bývá již terapeutickým problémem, stejně tak výskyt druhého primárního nádoru v této oblasti.

   Při zvažování léčby recidivy v již dříve ozářené oblasti jsou možnosti léčby limitované. Je nutno zvažovat několik hledisek – jedná se lokální recidivu či duplicitní další nádor v ozařované oblasti? Dále je nutno zvážit anatomickou lokalizaci dalšího tumoru, velikost, histologii a především možnost resekability. Z hlediska pacienta jsou důležité při stanovení léčebné strategie také věk, celkový stav včetně interkurencí, kontraindikace operace, předchozí léčba a časový interval od předchozí léčby, chronické postradiační změny pacienta, riziko akutní a chronické toxicity reiradiace. Vždy je nutný individuální přístup.

   V případě resekability je záchranná chirurgie metodou volby u pacientů v dobré kondici s malým lokálním nálezem. Většinou se však jedná o malou skupinu pacientů. U neresekabilních recidiv se nabízejí dvě léčebné modality – paliativní chemoterapie nebo jediná potenciálně kurativní modalita – reiradiace. Paliativní chemoterapie jak  mono či polychemoterapie nemá větší vliv na dlouhodobé přežití. Radikální reiradiací však může být dosaženo u vybrané skupiny pacientů dlouhodobého přežití. K překonání radiorezistence se reiradiace kombinuje s dalšími léčebnými modalitami - hemoterapií, hypertermií, využívá se alternativních frakcionačních režimů. Radikální reiradiace především v kombinaci s dalšími léčebnými metodami indukuje závažnou akutní a pozdní toxicitu, o které musí být pacient informován, a s navrhovaným postupem léčby musí souhlasit. Cílem paliativní reiradice je zlepšení kvality života pacienta.

   Ve sdělení budou uvedena doporučení pro reiradiaci a kazuistika. Cílem paliativní reiradiace je zlepšení kvality života pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012