RENÁLNÍ KARCINOM A NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR - PŘÍNOS, MOŽNOSTI A REZERVY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR; Onkologická informatika

Téma: II. Klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: 025

Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.; Mgr. Kateřina Azeem, Ph.D.; MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D., MBA; Zuzana Arelýová; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Východiska:

V roce 2011 bylo v ČR diagnostikováno 3 069 nových onemocnění. Jak ukazují tabulky založené na údajích zpracovaných NOR, ÚZIS a SVOD, nemocnost na RC od roku 1977, kdy byl u nás zaveden onkologický registr, neustále stoupá a i v posledních letech si udržuje svou vysokou hladinu. U mor­tality dochází ke konci 90. let k mírnému, ale patrnému poklesu díky častějšímu záchytu raných stadií. Těch je v současnosti něco nad 50 %>. Při pohledu na tabulky NOR o stadiích zjišťujeme, že až do druhé poloviny 90. let se vysoké procento případů objevuje v šedé zóně, tedy bez označení stadia, jako důsledku nesprávné práce lékařů při hlášení ZN. Nápadné odlišnosti v republikové incidenci RC, porovnávané se světem, však existují i uvnitř naší země.

Cíl:

Naše olomoucká pracoviště se pokusila o hlubší rozbor zmíněné situace. Porovnávali jsme a studovali dvě oblasti, a sice Jihočeský kraj, kde je vedle Plzeňského nejvyšší výskyt RC v ČR, a náš Olomoucký kraj s incidencí a mortalitou na republikovém průměru. Cílem bylo pátrání po důvodech a příči­nách vysoké a dlouhodobě stoupající frekvence RC. Analýza se zaměřila na početně stejné soubory nemocných v obou krajích (cca 300 : 300) a dále na kontrolní skupinu s odpovídajícím počtem zdravých jedinců.

Závěr:

V souhrnu můžeme potvrdit obecnou představu, že RC je multifaktoriální onemoc­nění, při jehož vzniku zasahuje do genetického pozadí, mnohdy již a priori narušeného, celý komplex příčin a vlivů. Zde považujeme za vhodné zdůraznit, že při důkladnějším rozboru jakéhokoliv onkologického onemocnění a následné situace, se nelze obejít bez základních čísel, podkladů a informací získa­ných z onkologických hlášení a dále zpracovaných přes NOR, ÚZIS a SVOD. Takto získaná čísla a údaje nám poskytují cenné informace k dalšímu zkoumání a šetření.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013