Renální toxicita u pacientů s Ewingovým sarkomem/PNET léčených vysokými dávkami ifosfamidu.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XXV. Nádorová onemocnění dětského věku

Číslo abstraktu: 211

Autoři: MUDr. Lucia Kútniková; MUDr. Michal Kýr; MUDr. Peter Múdry, Ph.D.; Andrea Fábryová; MUDr. Tomáš Kepák; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Klíčová slova: Ewingův sarkom/PNET, ifosfamid, renální funkce, toxicita

Úvod

Pozdní nežádoucí účinky léčby jsou u dětských onkologických pacientů hlavním předmětem dlouhodobého sledování po ukončení léčby. Celkové přežití pacientů s Ewingovým sarkomem/PNET (ES/PNET) úzce koreluje s kumulativními dávkami alkylancií, s nimiž však souvisí též postižení tubulárních funkcí ledvin. Renální toxicita je předmětem zájmu výzkumu vzhledem k riziku ireverzibilní tubulopatie i nutnosti konkomitantního podávání ostatních nefrotoxických léků v průběhu léčby.

Cíl

U pacientů s ES/PNET léčených podle protokolu Euro Ewing 99 byly vyšetřovány parametry renálních funkcí v průběhu léčby a po ní v rámci dlouhodobého sledování.

Metody

Observační studie, do které bylo zahrnuto 20 pacientů - 9 děvčat a ll chlapců. Renální funkce byly určovány mírou glomerulární filtrace dle Schwartze (GFR), sérových hladin kreatininu (S-crea), frakce tubulární reabsorpce fosfátů (Tp/Ccrea), odpady fosfátů močí za 24hodin (U-P), odpady bílkovin močí za 24hod. (U-Pr) a známkami Fanconiho syndromu (FS; přítomnost bílkoviny a/nebo cukrů v biochemickém vyšetření moči).

Výsledky

Medián věku v době diagnózy byl 11,7 roku. Medián doby sledování od stanovení diagnózy byl 1,2 roku. Medián kumulativní dávky ifosfamidu byl 87 g/m2. Medián GFR se snížil z původních 2,7 ml/s před léčbou na 2,2 ml/s (p=0,001) po léčbě. Medián S-crea byl vstupně 48 ml/l a 58.1 ml/l v době poslední kontroly (p<0,001). Medián Tp/Ccrea byl 1.2 mmol/l a po ukončení léčby klesl na 1.1 mmol/l (p= 0.026). U-P byl vstupní 11,9 mmol a na konci studie 25,1 mmol (p=0,008). Medián tubulární reabsorpce fosfátů poklesl z 95% na 90% (p=0,001). Denní ztráta bílkovin se zvýšila z 0,11 g na 0,43 g (p=0,051). Známky FS se rozvinuly u 9 ze 17 pacientů.

Závěr

Zjistili jsme statisticky významné rozdíly sledovaných parametrů ledvinných funkcí v období před a po léčbě, kdy byla dosažena vysoká kumulativní dávka ifosfamidu. Klinicky, hodnoty měřené po léčbě nepřesáhly stupeň I nefrotoxicity. Pacienti s vysokou kumulativní dávkou ifosfamidu jsou však v riziku trvalého poškození ledvinných funkcí. Klinické známky Fanconiho syndromu se ve sledované skupině za 1,2 roku vyvinuly u 53% pacientů. V léčbě nádorových onemocnění u dětí je kromě efektivity samotné léčby nutné soustředit pozornost i na pozdní účinky a případně otevřít otázku možností modifikace léčby ES/PNET s cílem zlepšení výhledově nemálo důležité kvality života vyléčených dětí.

Práce vznikla spodporou GACR 406/07/1384.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009