Reoperace pro nitrohrudní novotvary.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Nádory plic a hrudníku

Číslo abstraktu: 155

Autoři: prof., MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS; prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.; MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D.; MUDr. Marek Szkorupa; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Tomáš Tichý

V časných stadiích plicního karcinomu je pouze 30% recidiv lokálních a zbytek systémových. U pokročilejších nádorů je tento poměr ještě výraznější, až 80% recidiv je ve stadiu III systémových nebo kombinovaných. Chirurgická reintervence je indikovaná u nemocných s recidivou lokální, a to pouze výjimečně, za předpokladu, že stav pacienta a jeho ventilační rezerva takový výkon dovolují a generalizace byla vyloučena. Nádor může lokálně recidivovat v pahýlu bronchu, v uzlinách, na pleuře nebo v hrudní stěně, na bránici, na perikardu a také jako solitární metastáza ve zbylém laloku. Jen pečlivá reevaluace ventilačních funkcí pomůže rozhodnout, zda je retorakotomie a reresekce únosná. Vzhledem k tomu, že v operovaném hrudníku lze očekávat sekundární změny po předchozí preparaci plicních struktur a lymfadenektomii, nelze počítat s výkonem menším než je dokončující pneumonektomie. Ta může být neobyčejně svízelná. Zvláštním případem je lokální recidiva po limitované resekci dané nedostatečnou kardiorespirační rezervou. Pokud byla původní indikace limitovaného výkonu správná, nelze uvažovat ani o dokončující lobektomii. U těchto nemocných, stejně jako u nemocných s hraničním rizikem, je pak vhodnou a bezpečnou alternativou radioterapie. Také radiofrekvenční ablace má údajně dobré výsledky. Další možností u centrálnějších lézí je endobrachyterapie.
Autoři prezentují na souboru kazuistik problematiku reoperací pro novotvary mediastina a plic.

Podpořeno grantem IGA MZČR 7772-3/2004 224

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006