RESEKCE MALIGNÍCH NÁDORŮ TENKÉHO STŘEVA

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XXIX. Jiné malignity (ostatní, jinde nezařaditelné malignity)

Číslo abstraktu: XXIX/315

Autoři: MUDr. Libor Němec; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.

Úvod:  

Maligní nádory tenkého střeva představují pouze 1,4 % všech nádorů GIT a jen 0,1-0,3 % všech zhoubných novotvarů. V ČR se incidence pohybuje okolo 1,5/100 000 obyvatel, tento počet je oproti období před 40 lety zhruba trojnásobný. Ročně je v ČR hlášeno asi 75 nových případů. Patologicky jde o adenokarcinomy, neuroendokrinní nádory (NET), lymfomy a mezenchymální nádory (sarkomy a vřetenobuněčné stromální nádory GIST). Do tenkého střeva metastazuje nejčastěji maligní melanom a karcinomy tlustého střeva, prsu, vaječníků a ledvin. Klinické příznaky jsou nespecifické a diagnostika nesnadná. Spíše než pomocí endoskopických metod se v praxi diagnóza stanovuje na základě zobrazovacích vyšetření (CT, MRI, PET), nezřídka bývá dia­gnóza ale předoperačně nejasná. S výjimkou lymfomů, kde se operace doporučuje pouze v případě komplikací, jako je obstrukce nebo krvácení, je základní léčebnou metodou primárních i sekundárních nádorů tenkého střeva radikální chirurgická resekce. Role chemoterapie je v případě karcinomů nejasná (vzhledem k malému výskytu nádorů nejsou k dispozici přesvědčivá data) a většinou se opírá o schémata chemoterapie kolorektálního karcinomu. U GIST mají prokazatelný terapeutický účinek inibitory tyrozinkinázy. Účinnost chemoterapie v léčbě NET je nízká, konzervativní léčba (analoga somatostatinu) je zaměřena na tlumení karcinoidového syndromu.

Metoda:

Autoři retrospektivně analyzují soubor 104 nemocných, kteří v Masarykově onkologickém ústavu podstoupili v posledních 10 letech, tedy v období 2006-2015, resekční výkon na tenkém střevě pro diagnózu maligního nádoru. Paliativní operace zahrnuty nebyly.

Výsledky:

Z uvedeného počtu 104 operací bylo 46 nádorů primárních a 58 sekundárních. U primárních nádorů se jednalo ve 13 případech o adenokarcinom, ve 14 o GIST, NET byl přítomen 18krát, leiomyosarkom 1krát. Sekundární nádory byly způsobeny nejčastěji metastazováním kolorektálního karcinomu (22), maligního melanomu (11) a karcinomu ovaria (10).

Závěr:

Zhoubné nádory tenkého střeva jsou poměrně vzácné, jejich incidence ale v posledních desetiletích zvolna narůstá. Zásadními prognostickými faktory jsou pokročilost onemocnění a radikalita provedeného chirurgického výkonu.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016