RESPIRAČNÍ SYMPTOMY U POKROČILÉHO ONKOLOGICKÉHO PACIENTA

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: VIII. Paliativní péče a symptomatická léčba

Číslo abstraktu: VIII/ 397

Autoři: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Marcela Tomíšková; MUDr. Pavel Turčáni

Respirační symptomy se často objevují u nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním. Nejsou jen projevem primárního zhoubného nádoru plic a hrudníku. Mohou se objevit při metastatickém postižení plic u nádorů jiné lokalizace. Navíc může být jakékoliv nádorové onemocnění ve svém průběhu komplikováno infekcí dýchacích cest, kardiálním selháváním, plicní embolií, anémií, které se tak podílejí na vzniku nebo zhoršení respiračních symptomů. K nejčastějším respiračním symptomům patří dušnost, kašel, obtížná expektorace, hemoptýza a bolest na hrudi. Dušnost je symptom, který je velmi častý, pro pacienta stresující a vyžaduje pečlivou diferenciální diagnostiku a léčbu. Může se na ni podílet obstrukce dýchacích cest, postižení plicního parenchymu různé etiologie, kardiální onemocnění, nervosvalové postižení, anémie. Pokud je pokročilé nádorové onemocnění aktivně léčeno, probíhá většinou diagnostika a léčba těchto symptomů na specializovaném onkologickém pracovišti ve spolupráci s pneumology, kardiology atd. Pokud je nemocný v terminálním stadiu onemocnění a onkologická léčba je již ukončena, je zvolen paliativní přístup a takový pacient se často dostává do péče praktického lékaře. V tomto případě by měla být s použitím co nejméně invazivních postupů stanovena příčina obtíží. Jedná-li se o příčinu, která je léčbou odstranitelná, je třeba zvolit kauzální léčbu s ohledem na celkový stav nemocného a možná rizika léčby. Pokud nelze příčinu odstranit, připadá v úvahu symptomatická léčba. Velkou roli zvláště v paliativní léčbě dušnosti hrají opiáty a anxiolytika. V přednášce bude věnována pozornost významu oxygenoterapie v paliativní léčbě a její indikace u pokročilých nádorových onemocnění. Část přednášky bude věnována možnostem specializované paliativní léčby, kam patří management pleurálního výpotku, endobronchiální výkony a neinvazivní plicní ventilace.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015