RETROPERITONEÁLNÍ LYMFADENEKTOMIE V LÉČBĚ TESTIKULÁRNÍCH NÁDORŮ. ZKUŠENOSTI S RESEKCÍ REZIDUÁLNÍCH MAS PO CHEMOTERAPII

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 089

Autoři: MUDr. Michal Staník; doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; MUDr. Ivo Čapák; MUDr. Daniel Macík; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Východiska:

Hlavní indikací retroperitoneální lymfadenektomie (RPLND) u testikulárních nádorů je v současnosti odstranění reziduálních mas po předchozí chemoterapii. Cílem práce je prezentovat zkušenosti s operační technikou, její vývoj a krátkodobé onkologické výsledky.

Soubor pacientů a metody:

V období od 3/ 2006 do 12/ 2013 jsme provedli 71 RPLND u pacientů s germinálními nádory po chemoterapii. Indikací bylo odstranění reziduálních mas v retroperitoneu při negativních markerech (87%), re-RPLND (7%) a „desperation“ RPLND při elevovaných markerech (6%). Průměrná velikost retroperitoneálního nádoru po chemoterapii byla 40,1 ± 27,4 mm v příčném rozměru a 64,6 ± 39,8 mm kraniokaudálně. Standardně byla prováděna bilaterální RPLND. Od roku 2010 jsme u selektovaných pacientů použili modifikovaný unilaterální templát. Operace byly provedeny do 6 týdnů od ukončení chemoterapie. Průměrná doba sledování dosáhla 29 měsíců (1–94). 3leté celkové přežití a přežití bez progrese jsme posuzovali pomocí Kaplan-Meierových křivek.

Výsledky:

Průměrný věk pacientů byl 32,1 ± 7,8 roku. Non- -seminomy a seminomy byly zastoupeny v 91% a 9%. Pacienti s příznivou, intermediární a nepříznivou prognózou tvořili 51%, 26%, resp. 23% případů. Medián operačního času byl 320 min (85–600). Statisticky významně kratší byl operační čas v případě unilaterálního RPLND s mediánem 240 min (160–465) (p = 0,03). Nekróza, teratom a viabilní germinální nádor byly diagnostikovány v reziduální mase u 38%, 42%, resp. 20% pacientů. 3leté celkové přežití a 3leté přežití bez recidivy bylo 90% a 82% pro celý soubor, nejlepší výsledky 98 %, resp. 90%, byly dosaženy ve skupině RPLND po jedné linii chemoterapie. Recidivu v retroperitoneu jsme zaznamenali u 5% pacientů po RPLND s negativními předoperačními markery a u 27% při re-RPLND nebo „desperation“ RPLND. Komplikace se vyskytly u 58% pacientů, u 10% závažné (stupně 3–5 podle Claviena) a 30denní mortalita dosáhla 3%.

Závěr:

Resekce reziduálních nádorů v retroperitoneu je důležitou součástí multimodální léčby testikulárních nádorů. Standardem po předchozí chemoterapii je bilaterální RPLND. U selektovaných pacientů je unilaterální templát onkologicky bezpečný a zkracuje operační čas. Operace je zatížena vysokým rizikem komplikací a k optimalizaci výsledků je nutná centralizace pacientů. I přes vysoké zastoupení teratomu a viabilního germinálního nádoru v retro peritoneální mase dosáhlo 3leté celkové přežití v našem souboru 90%.

Podpořeno MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2014