RETROSPEKTIVNÍ ZHODNOCENÍ VLIVU ADJUVANTNÍ CHEMOTERAPIE NA ČAS DO PROGRESE A PŘEŽITÍ PO RESEKCI NEMALOBUNĚČNÉHO BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XXI. Nádory hrudníku, plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: XXI/ 316

Autoři: MUDr. Jana Špeldová; MUDr. Marcela Tomíšková; MUDr. Hedvika Jakubíková, Ph.D.; MUDr. Bohdan Kadlec; MUDr. Monika Bratová; Mgr. Zbyněk Bortlíček; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Východiska:

Klinickými studiemi bylo statisticky prokázáno snížení rizika relapsu a prodloužení času do progrese i přežití u nemocných po radikální resekci nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC). Na základě těchto dat je nyní adjuvantní chemoterapie doporučována po radikální resekci NSCLC ve stadiích II– IIIA.

Materiál a metody:

 Retrospektivní analýzou od roku 2009 byly hodnoceny výsledky adjuvantní chemoterapie v běžné klinické praxi u pacientů po resekci NSCLC ve FN Brno. Byli analyzováni nemocní, u nichž byla provedena resekce primárního tumoru. Poté byli buď sledováni, nebo byla zahájena adjuvantní chemoterapie do 8 týdnů od operace. Byli hodnoceni operovaní nemocní od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2014 s ukončenou adjuvantní chemoterapií s maximálním pooperačním stadiem IIIA. Cílem je zhodnocení vlivu adjuvantní chemoterapie na čas do progrese a přežití od operace.

 Výsledky:

Celkem bylo hodnoceno 127 pacientů po operaci NSCLC, z toho 86 mužů, 41 žen, medián věku 64 let (min. 40, max. 81). Histologickým vyšetřením bylo klasifikováno 68 (54 %) adenokarcinomů, 49 (39 %) spinocelulárních karcinomů, jeden kombinovaný adenokarcinom s malobuněčným karcinomem, 7 (6 %) velkobuněčných karcinomů a 2 pacienti měli jiný typ NSCLC. Adjuvantní chemoterapie byla aplikována 54 (43 %) pacientům a 73 (57 %) resekovaných bylo sledováno. Byly použity následující režimy chemoterapie: cisplatina/ vinorelbin u 33 (61 %) pacientů, karboplatina/ vinorelbin u 5 (9 %) pacientů, karboplatina/ paclitaxel u 15 (28 %) a u 1 (2 %) pacienta byl aplikován režim cisplatina/ etoposid. 35 pacientům byly podány 4 cykly, 7 pacientům 3 cykly, 8 pacientům 2 cykly a 4 pacienti absolvovali 1 cyklus chemoterapie. Z 54 pacientů léčených adjuvantní chemoterapií došlo k recidivě NSCLC u 24 (44 %) pacientů a 16 (30 %) nemocných zemřelo. Progrese NSCLC byla příčinou úmrtí 10 pacientů, 2 pacienti zemřeli na toxicitu chemoterapie a 4 pacienti zemřeli z neonkologické příčiny. Medián času do progrese činil 14,5 měsíce (min. 2; max. 32). Medián přežití od operace dosáhl 22,5 měsíce (min. 2, max. 61). Ve skupině 73 sledovaných nastala recidiva u 26 (35 %) osob a 27 (40 %) pacientů zemřelo. Z toho 18 na progresi tumoru a 9 pacientů z jiné příčiny. Medián času do progrese činil 9,5 měsíce (min. 3,5; max. 39). Medián přežití od data resekce u sledovaných nemocných činil 19 měsíců (min. 0,5; max. 32).

 Závěr:

 Skupina pacientů s adjuvantní chemoterapií vykázala medián času do progrese delší o 5 měsíců a medián přežití delší o 3,5 měsíce.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015