RISK SHARING MODEL ÚHRADY NÁKLADNÝCH LÉČIV PŘI ODPOVĚDNOSTI TŘÍ STRAN

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

Téma: IV. Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii

Číslo abstraktu: 223

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Aleš Kmínek, MBA; Mgr. Henrieta Tulejová, MS

Východiska:

Na úhradě nákladné léčby onkologicky nemocného se podílí poskytovatel, plátce, výrobce. Požadavkem plátců je přesně definovat počet podaných cyklů nákladné léčby, tedy předpovědět celkové náklady. Pro poskytovatele je tento model nepřijatelný, léčíme do progrese, úspěšný poskytovatel je pak trestán za svůj terapeutický úspěch a hradí léčbu sám. Naproti tomu řada léčiv neúčinkuje dle předpokladů (je nasazována buď zbytečně, nevhodnému nemocnému, či léčivo selže). Zde dnes hradí tuto neúčinnou léčbu plátce, ač se na neúspěchu nespolupodílel, je třeba jej zbavit této odpovědnosti. Možností, jak dnešní situaci vylepšit, jsou modely sdílení rizik.

Cíl:

Postavit risk sharing model, kde každý (plátce, poskytovatel, výrobce) ponese svůj díl odpovědnosti a finančního rizika. Model zamezí tomu, že úspěšný poskytovatel, který vybral vhodnou léčbu pro vhodného nemocného, bude za svůj úspěch sankcionován. Aplikace modelu zabrání tomu, že plátce bude hradit neúčelnou léčbu.

Závěr:

Rakovina je akutním onemocněním. Výsledky léčby ovlivňuje rozsah a typ onemocnění, stav nemocného, podpůrná léčba, zdravotnické zařízení, plátce a další faktory. Léčbu onkologického onemocnění můžeme rozdělit do 3 období (části iniciální – úsečky A, od počátku léčby do prvé kontroly efektu v cca 3 měsících, části od 3 měsíců do času do progrese dle registrační studie – úsečky B – a na úsečku C, která zahrnuje dlouhodobě přežívající nemocné). Pokud onemocnění progreduje do 3 měsíců od zahájení nákladné léčby – úsek A, jsou na vině příčiny: lék selhal, léčíme špatné (jiné onemocnění), léčíme špatného nemocného. Za této situace nehradí plátce (na nákladech se podílí poskytovatel a výrobce). Druhý úsek (B) je 3 měsíce do mediánu času do progrese – zde náklady léčby hradí plátce (nakupuje a platí známou efektivitu, tedy dobu léčby). U dlouhodobě přežívajících (úsek C) se na nákladech podílejí plátce (léčíme jeho klienta), výrobce (prodává, kde nečekal), třetí strana, kterou může být pacient, připojištění, event. jiná třetí strana. Uvedený model dále dává šanci odhalit neúčelné (zbytečné) medicínské intervence, a to nastavením vah dle jednotlivých diagnóz na přechodech mezi jednotlivými úsečkami v bodech A, B.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014