Riziko diagnostického omylu pri zriedkavých nádoroch maternice v kyretovanom bioptickom materiáli

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 07. Varia a kazuistiky

Číslo abstraktu: 048

Autoři: MUDr. Peter Szépe, CSc.; doc. MUDr. Karol Kajo, Ph.D.; P. Slávik; D. Felcanová; Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Predmetom prezentácie je kazuistika 35 ročnej pacientky s klinickou diagnózou myómu maternice, ktorej bola urobená diagnostická kyretáž. V bioptickom materiáli bol s použitím tak morfologických ako aj imunohistochemických metód diagnostikovaný regresívne zmenený leiomyóm, avšak pre pretrvávajúce klinické obtiaže bola pacientke s odstupom 10 mesiacov následne vykonanná hysterektómia s peroperačnou biopsiou. Pri tomto vyšetrení bol nájdený invazívne rastúci mezenchymálny nádor, ktorý zodpovedal myxoidnému leiomyosarkómu (MLMS). Ide o veľmi zriedkavý variant leiomyosarkómu, ktorý bol v anglicky písanej literatúre dosiaľ opísaný v menej než 30-tich prípadoch. Vyskytuje sa tak u žien vo fertilnom veku, ako i postmenopauzálne, pričom zvyčajne vytvára makroskopicky veľkú nádorovú masu. Charakterisitckou morfologickou črtou je nízka celularita a mitotická aktivita (celkom ojedinelé mitózy), ktorá MLMS odlišuje od všetkých ostatných LMS. Imunohistochemické vyšetrenia a konvenčné kritériá malignity pre tumory z hladkej svaloviny uteru pri tomto type nádoru nie sú platné a diagnosticky prínosné. V diferenciálnej diagnostike treba odlíšiť najmä regresívne zmenený leiomyóm, pričom v minulosti boli zrejme tieto nádory často poddiagnostikované. Na prezentovanom prípade možno túto skúsenosť plne potvrdiť, navyše koincidencia s malým konvenčným leiomyómom bola hlavným zavádzajúcim faktorom nesprávnej diagnózy pri bioptickom vyšetrení kyretáže dutiny maternice.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005