RIZIKO MALNUTRICE U NEMOCNÝCH S INKURABILNÍ PROTINÁDOROVOU LÉČBOU: VÝSLEDKY PILOTNÍ STUDIE

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 137

Autoři: Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; Kateřina Zítková; MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.; MUDr. Jindřich Kopecký

Východiska:

Malnutrice je jeden z klinických projevů zhoubného novotvaru (ZN). Plně vyjádřený klinický obraz malnutrice je označován jako kachexie (ztráta hmotnosti, anorexie, svalová atrofie, astenie). Cílem studie bylo hodnotit úroveň celkové QoL nemocných zařazených do pilotní studie, zhodnotit nutriční riziko nemocných zařazených do pilotní studie, asociace mezi typem ZN a nutričním rizikem, asociace mezi protinádorovou léčbou a nutričním rizikem, asociace mezi QoL a nutričním rizikem, asociace mezi věkem a nutričním rizikem, asociace mezi vzděláním a nutričním rizikem a asociace mezi pohlavím a nutričním rizikem.

Soubor pacientů a metody:

Šetření pilotní, prospektivní, transverzální. Data získaná v průběhu let 2011–2012 od 50 pacientů hospitalizovaných na Klinice onkologie a radioterapie FN v Hradci Králové a podstupujících inkurabilní protinádorovou léčbu. Počet žen: 35, počet mužů: 15. Průměrný věk všech pacientů: 62,4 roku. Žádný z respondentů v době hodnocení neměl indikovanou nutriční intervenci. Metodiku tvořil dotazník kvality života EQ-5D, dotazník nutričního rizika pro onkologické pacienty, nothinghamský screeningový dotazník pro neonkologické pacienty.

Výsledky:

1)     Kvalita života respondentů: Objektivní ukazatel – průměrný EQ-5D skóre 72,0. Subjektivní ukazatel – průměrný EQ-5D VAS 64,5%. Závěr: kvalita života respondentů je na velmi dobré úrovni (EQ-5D skóre > 70, EQ-5D VAS > 60).

2)     Riziko malnutrice: Průměrné skóre dotazníku nutričního rizika 1,64. Závěr: Respondenti nejsou v nutričním riziku (průměrné skóre 1,64, součet celkového skóre pro závažné nutriční riziko je 4). Průměrné skóre nottinghamského screeningového dotazníku 4,1. Závěr: Respondenti nejsou v nutričním riziku. Je doporučen monitoring nutričního stavu v časovém odstupu (průměrné skóre 4,1, součet celkového skóre pro nutriční riziko je 5 a více). Diskuse: Kvalita života respondentů je na velmi dobré úrovni (EQ-5D skóre > 70, EQ-5D VAS > 60), u respondentů nebylo zaznamenáno závažné nutriční riziko.

Závěr:

Malnutrice vede k řadě komplikací: snižuje toleranci k protinádorové terapii, alteruje imunitní systém (buněčnou imunitu), snižuje odolnost vůči infekcím, zpomaluje hojení ran, snižuje úroveň celkové QoL, zvyšuje rizika institucionalizace, prodloužení doby hospitalizace, zvýšení mortality, zvýšení nákladů na léčbu.

Podpořeno Výzkumným projektem MZdr. ČR No. 00179906.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014