Riziko vzniku hypersenzitivní reakce na podání karboplatiny.

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Chemoterapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p010

Autoři: MUDr. Adam Řezáč; J. Špalek; MUDr. Peter Škapinec; Ing. Petr Halada, Ph.D.; M. Čechová; doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.

ÚVOD:

Karboplatina je používaným cytostatikem v léčbě gynekologických malignit. Kombinace karboplatiny s taxolem se standardně podává v 1. linii léčby ovariálního karcinomu. Při léčbě recidiv onemocnění je využití karboplatiny spojeno s rostoucím rizikem hypersenzitivní reakce (HSR), která je na podkladě IgE zprostředkovaného mechanismu (1. typ imunopatologické reakce). Na rizicích vzniku HSR může mít vliv počet předchozích cyklů, podaná celková dávka karboplatiny (1) a délka Platina free intervalu (PFI)(2). První hypersenzitivní reakce na karboplatinu bývá mírná. Dle Koshiba a spol. je zvýšené opatrnosti třeba dbát u pacientek léčených více než 9-ti cykly karboplatinou anebo podané celkové dávce >5000mg. Riziko vzniku závažné HSR rapidně roste nad 15 podaných cyklů anebo celkové dávce >8000mg (1). Dle Schwartze a spol. je riziko HSR zvýšené u pacientek s PFI>12měsíců. Riziko vzniku závažné HSR rapidně roste při PFI>24měsíců. Ve skupině pacientek léčených karboplatinou ve 3. linii chemoterapie se objevuje HSR u 8 pacientek z 8 léčených, přičemž závažná HSR byla zaznamenána u 7 z nich.(2) Hypersenzitivní reakce na taxol je na rozdíl od karboplatiny založena na jiném patofyziologickém podkladě (non IgE/aktivace komplementu), vznikající obvykle náhle již po prvním podání malého množství cytostatika a četnost závažné HSR výrobce udává < 1%.


SOUBOR:

Na našem pracovišti za období 1.1.-30.10.2009 byly zaznamenány z celkového počtu léčených pacientek (n=54, viz. Tabulka 1) v rámci terapie C56a C57 alergické reakce na cytostatika celkem u 10-ti pacientek (taxol n=2, karboplatina n=8). Dle závažnosti jsme rozdělili tyto reakce do dvou skupin.


Tabulka 1: Léčené pacientky

celkový počet 54
Carboplatin + Paclitaxel 27
weekly Paclitaxel 6
Hycamtin 4
monoterapie Carboplatin 16
Gemzar + Carboplatin 1
  • 1. skupina: lehká reakce (karboplatina n=4, taxol n=1) (kožní reakce, svědění, exanthem, dušnost, nauzea), kdy v rámci přerušení infuze s cytostatiky a zahájení protialergické terapie (kortikoidy, antihistaminika, antiemetika) bylo po zvládnutí reakce možno daný léčebný cyklus a probíhající léčebnou linii dokončit.

  • 2. skupina: závažná reakce (karboplatina=4, taxol=1) či její stupňovitost bezprostředně ohrožuje vitální funkce, vede k nutnosti hospitalizace na JIP či ARO. Zahrnuje celkovou anafylaktioidní reakci s hypotenzí a bradykardií anebo bezvědomí s nutností podání katecholaminů a intubace a vede k nutnosti přerušení léčby či změnu cytostatika v probíhající léčebné linii. (viz. Tabulka 2)


Tabulka 2: Závažné HSR na karboplatinu

  celková dávka mg linie PFI(měsíc)
pacientka č.1 5500 1 **0
pacientka č.2 6500 2 84
pacientka č.3 7100 2 26
pacientka č.4 11250 5* 26


* 5 linie (3.linie s využitím karboplatiny)

**8 cyklus 1.linie léčby


DISKUZE+ZÁVĚR:

Zatímco HSR na deriváty taxolu můžeme jen těžko predikovat a jejich vzniku se vyvarovat, nárust rizika vzniku závažné HSR u pacientek léčených karboplatinou můžeme predikovat pomocí PRICK testu (při lehkých projevech reakce, celkové dávce >5000mg, PFI>12 měsíců, >8cyklů) a jejího vzniku se vyvarovat. Při pozitivitě testu dále léčbu individualizovat buď přechodem na jiné cytostatikum, anebo využitím některého z desenbilizačních protokolů (zejména u PFI>24 měsíců, kde je léčebný efekt karboplatiny nesporný).

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010