ROLE AMBULANCE PALIATIVNÍ MEDICÍNY V RÁMCI ONKOLOGICKÉHO CENTRA - PALIATIVNÍ SEKCE

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 043

Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Úvod

Nedílnou součástí komplexní onkologické péče by měla být (je?) kromě různých modalit protinádorové léčby také komplexní podpůrná a paliativní péče. Podpůrná péče neznamená pouze řešení nežádoucích účinků protinádorové léčby, ale multiprofesní péči o kvalitu života pacienta v průběhu protinádorové léčby i po jejím ukončení. Kromě léčby symptomů a komplikací způsobených nádorem a léčbou (bolest, nevolnost, průjem, zácpa, nutriční problémy, dušnost a řešení ‚klasických‘ nežádoucích účinků léčby: hemto-, kardio-, urodermatotoxicity onkologické léčby) je důležitou součástí pod¬půrné a paliativní péče také psychologická, sociální a spirituální péče a poradenství. Cílem je posílit adaptaci a efektivní coping pacienta, snížit jeho úzkost a obavy, zvýšit jeho spolupráci na léčbě. Důležitá je také práce s pacientem v kontextu jeho rodiny. Některé aspekty této péče jsou poskytovány v rámci rutinní onkologické péče. Většina komplexních onkologických center má navíc dostupnou také nutriční, psychologickou a sociální poradenskou péči. Problémem - dle naší zkušenosti - zůstává nedostatečná koordinace této péče. Faktická dostupnost odborné psychosociální podpory pro pacienty je tak ve skutečnosti poměrně nízká. To platí pro pacienty léčené kurativní i nekurativní (‚paliativní‘) protinádorovou léčbou a ještě mnohem více pro pacienty s vyčerpanými možnostmi protinádorové léčby, tedy pacienty léčené z onkologického hlediska symptomaticky.

Cíle APPO

Ambulance podpůrné a paliativní onkologie (APPO) byla na MOU otevřena v dubnu 2006 s následujícím zadáním:

  1. lepší koordinace různých aspektů podpůrné a paliativní péče (ambulance léčby bolesti a tým léčby bolesti, nutriční tým, oddělení psychologické a sociální péče, pastorační péče) v rámci MOU;
  2. ambulantní a konziliární péče o ‚symptomově složité‘ pacienty v průběhu nekurativní protinádorové léčby;
  3. facilitace rozhodování o ukončování protinádorové léčby a přechodu na symptomatickou péči;
  4. formulování plánu paliativní péče (klinické a organizační aspekty);
  5. ambulantního sledování (ve spolupráci s PL) pacientů po ukončení protinádorové léčby - řešení klinicky náročnějších situací (např. ambulantní punkce výpotků, transfuze atd.);
  6. podpory a rozvoje vzájemné spolupráce s hospicovými zařízeními v brněnském regionu;
  7. konziliární služby a spolupráce s praktickými lékaři a agenturami domácí ošetřovatelské péče o pacienty v symptomatické paliativní fázi léčby.


Závěr

Téměř 5letá zkušenost ukazuje, že všechny výše uvedené ob¬lasti představují důležité (nezbytné) aspekty komplexní péče v onkologickém centru. Ve sdělení budou prezentována sou¬hrnná data o činnosti APPO, budou diskutovány nejčastější problémové oblasti a k diskusi předložena některá doporuče¬ní.

e-mail. oslama@mou.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011