ROLE BISFOSFONÁTŮ V LÉČBĚ BOLESTI U PACIENTŮ S KOSTNÍMI METASTÁZAMI

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Podpůrná a paliativní léčba

Číslo abstraktu: 308

Autoři: Mgr. Judita Kudělová

Metastázy do kostí jsou častou komplikací u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. Léčba kostních metastáz zahrnuje kombinaci farmakologických a nefarmakologických přístupů. Bisfosfonáty jsou základním kamenem paliativní léčby, cílem je zmírnit bolest a zvýšit kvalitu života pacienta. Jejich mechanizmus účinku spočívá v ovlivnění procesu kostní resorpce inhibicí funkce osteoklastů. V současnosti je na českém trhu dostupných několik účinných látek, nicméně ne všechny jsou indikovány k léčbě kostních metastáz a liší se i jejich indikace dle typu nádorů. V nedávné době se na našem trhu objevil nový preparát, denosumab, se slibnějším profilem v prevenci kostních příhod (SREs) oproti dosavadní strategii v terapii kostních metastáz. Cílem tohoto sdělení je pojednat o účinku bisfosfonátů v léčbě bolesti u pacientů s kostními metastázami a shrnout jejich terapeutické možnosti ve srovnání s denosumabem se zohledněním indikací a preskripčních omezení přípravků dostupných na českém trhu.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014