Role chirurga v diagnostice nádorových onemocnění

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů I

Číslo abstraktu: 040

Autoři: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Chirurg stojí často před úkolem bioptického odběru tkání od pacienta s nádorovým onemocněním. Význam takového mnohdy drobného zákroku však bývá neprávem podceňován. Důležitost biopsií vystupuje do popředí zejména v současné době individualizace léčby zhoubných onemocnění podepřené vývojem nových diagnostickoterapeutických metod. Bioptický vzorek je stěžejním článkem v základním rozhodování benignita – malignita a dále jedinečným zdrojem pro stanovení prognostických a prediktivních faktorů, na jejichž základě volíme optimální léčebný postup. V kontrastu k běžnému histopatologickému vyšetření, kde princip a zásady správného odběru tkání jsou všeobecně známy, v posledních letech narůstá význam molekulárních vyšetření, pro jejichž úspěšné provedení musí chirurg při odběru zohlednit některé odlišné principy. Přednáška podá přehled úlohy chirurga při správném provádění biopsií a transportu biologického materiálu v návaznosti na novější laboratorní metodiky a na příkladech z vlastní praxe bude demonstrovat, jak může iniciální přístup operatéra rozhodujícím způsobem ovlivnit správnost diagnózya léčebného a postupu u onkologických pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2006