ROLE ENDOSKOPICKÝCH VYŠETŘOVACÍCH METOD V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ KARCINOMU ŽALUDKU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XXI. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: 043

Autoři: MUDr. Ivo Novotný, CSc.

Z hlediska karcinomu žaludku v kterémkoliv stadiu je nejdůležitějším vyšetřením gastroskopie, endoskopické vyšetření gastroskopem. U pokročilých onemocnění je endoskopický obraz zřejmý a úlohou endoskopie je určit rozsah či hranice postižení, odebrat bioptické vzorky na histologické vyšetření. V diagnostice časnějších stadií nádorů je vhodné použití endoskopů s vysokým rozlišením. Dalšími technologiemi umožňujícími identifikaci málo nápadných změn sliznice žaludku je tzv. NBI zobrazení (narrow banding imaging), vitální barvení (indigokarmín), zvýraznění struktury sliznice aplikací 1% kyseliny octové. Tyto techniky umožňují jemné posouzení diskrétních změn povrchové struktury sliznice a umožní cílený odběr bioptických vzorků s největší pravděpodobností reprezentativního záchytu slizničních změn. Makromorfologie karcinomů žaludku je velmi různorodá. Karcinom může nabývat vzhled stopkatého, přisedlého nebo plochého polypu s vyvýšeným, plochým nebo vkleslým centrem, vředu s více nebo méně vyvýšenými okraji, nebo tuhé nepoddajné, nehybné stěny s fixovanou sliznicí atd. K histologickému určení získáváme vzorky nejjednodušeji cíleným odběrem bioptických vzorků endoskopickými kleštěmi. Endoskopická sonografie (EUS) pomáhá při určení některých parametrů stadia pokročilosti nádoru, jedná se o hloubku infiltrace do stěny (submukóza, muscularis propria, seróza) a infiltrace okolních struktur: pankreas, játra, malé omentum, bránice, z cévních struktur: aorta, tr. celiacus. EUS také podpoří nález podslizniční nádorové infiltrace, když je podezření z endoskopického obrazu intenzivní, ale vyšetření bioptických vzorků přináší negativní výsledky. Posouzení blízkých lymfatických uzlin podél malé a velké křiviny žaludku, v okolí kardie, pyloru a kolem tr. celiacus, proximálního úseku abdominální aorty a případně paraezofageálně nad bránicí, je další možností využití EUS. V případech záchytu časného karcinomu nebo adenomu s těžkými dysplastickými změnami je možno využít EUS k vyloučení nebo potvrzení hlubší infiltrace submukózy, od kterého se pak odvíjí rozhodnutí o možnosti endoskopického řešení (submukózní resekce, submukózní disekce atd.) nebo nutnosti chirurgické resekce. V léčbě karcinomu žaludku se endoskopie uplatňuje v časných stadiích onemocnění. Z metod léčby je dobře známa polypektomie kličkou. Metoda submukózní resekce, resp. submukózní disekce, je omezena na časná stadia, kde infiltrace nepřesahuje významně vrstvu muscularis mocosae. Při hlubší infiltraci již významně narůstá riziko metastáz do lymfatických uzlin, zde je již namístě chirurgické řešení, resekce.

Podpořeno MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014