Role MAP kináz a kaspáz v monocytární diferenciaci buněk HL-60

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 04. Patofyziologie nádorových onemocnění

Číslo abstraktu: 016

Autoři: Mgr. Jiřina Procházková, Ph.D.; Mgr. Karel Souček, Ph.D.; Mgr. Lenka Stixová, Ph.D.; prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.

Zástava hematopoetické diferenciace buněk akutní promyelocytární leukémie (např. HL-60) může být překonána účinkem diferenciačních látek jako je kyselina retinová nebo vitamín D3. Takováto léčba však často bývá doprovázena selekcí rezistentních klonů buněk. Studium signálních drah vedoucích k diferenciaci proto stále zůstává aktuální problematikou zvláště pro hledání cílů léčiv nové generace. V naší předchozí studii jsme prokázali, že spolupůsobení cytokinu TNF-alfa a inhibitorů 5-lipoxygenázy MK-886 na buňky HL-60 vedlo k indukci jak procesu monocytární diferenciace, tak apoptózy. Tato práce byla zaměřena na studium role kináz aktivovaných mitogeny (MAPK) a na zapojení kaspáz do obou procesů. K aktivaci tří hlavních MAPK kináz (p38, ERK, JNK) došlo již 15 minut po přidání MK- 886 a TNF-alfa, proto jsme jejich roli studovali pomocí inhibitorů jejich aktivity (SB202190, SP600125, U0126 (resp.). Inhibice pro-apoptotických MAPK (p38, JNK) vedla k potlačení účinku MK-886+TNF-alfa, kdežto inhibice dráhy podporující přežití (ERK) způsobila zvýšení exprese CD11b, CD14 a produkci ROS, což jsou znaky monocytárních buněk. Uvedená kombinace látek vede také k aktivaci kaspáz. Inhibice kaspáz pomocí zVAD-fmk zcela potlačila monocytární diferenciaci. Z těchto výsledků plyne významnost pro-apoptotických drah nejen pro indukci apoptózy, ale i monocytární diferenciace.

This project was supported by grants No. 524/06/P345 and 524/05/0595 of GAČR and AVOZ No. 50040507.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2007