ROLE METALOTHIONEINU A ZINKU U KARCINOMU PRSU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 300

Autoři: Markéta Sztalmachová; Ing. Hana Polanská; MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.; Mgr. Martina Raudenská, Ph.D.; RNDr. Jan Balvan; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; Kateřina Tmejová; doc., RNDr. Michal Masařík, Ph.D.

Východiska:

Metalothioneiny jsou nízkomolekulární intracelulární proteiny účastnící se přenosu těžkých kovů, zejména zinku, a jejich detoxikace. U řady karcinomů byly prokázány odlišné hladiny koncentrace zinku a s tím související změny hladin metalothioneinu (MT). Cílem práce je popsat roli zinečnatých iontů a metalothioneinu na metastatický potenciál nádorových buněk karcinomu prsu u myšího modelu.

Mate­riál a metody:

Myši BALB/c (6-8 týdnů) byly rozděleny do skupin a) kontrola; b) bez nádoru s i.p. aplikací zinku (ZnSO4); c) s indukovaným nádo­rem (metastatická buněčná linie tumoru prsu 4T1); d) s indukovaným nádorem a aplikací zinku. V průběhu jednoho měsíce byl monitorován růst ná­doru a skupinám b) a d) byly navíc aplikovány zinečnaté ionty i.p. v celkovém množství 150 mg/kg ZnSO4 (4 aplikace ve schématu 25, 50, 50 a 25 mg/kg v 1.-4. týdnu). Po ukončení experimentu byla zvířata utracena a byly jim odebrány játra a ledviny a byla provedena analýza genové exprese (Taq-Man assay, Real-time PCR system 7500, Applied Biosystems). Ke statistickému zhodnocení byla použita vícefaktorová ANOVA a Tukeyův post-hoc test, p < 0,05 bylo považováno jako statisticky signifikantní. Byl použit software Statistica 10 (Statsoft, CA, USA).

Výsledky:

Velikost nádoru se v prů­běhu měsíce zvětšila 5násobně, aplikace ZnSO4 1,2násobně redukovala velikost nádoru (stat. nesig.). Rozdíly ve váze myší nebyly signifikantní. Po ukonční experimentu byla vyhodnocena exprese metalothioneinu 1A (MT1A). Hladinu MT1A signifikantně ovlivňuje aplikace ZnSO4 (p = 0,003) i pří­tomnost nádoru (p = 0,04), hladina MT1A je v organizmu s tumorovým procesem 1,6násobně nižší. Metabolizmus MT1A reaguje na přítomnost tumoru a aplikaci ZnSO4 odlišně v játerch a ledvinách (p = 0,05, obr. 1). Za­tímco v jaterní tkáni způsobuje suplementace ZnSO4 pokles MT1A u kontrolní skupiny, u zvířat s nádorem způsobí suplementace jeho vzestup. Hladina MT proteinu se mezi těmito skupinami u jater a ledvin ovšem ne­mění.

Závěr:

I.p. aplikace zinečnatých iontů zpomaluje progresi nádoru a zvyšuje expresi MT1A v jaterní a ledvinné tkáni myši s indu­kovaným metastatickým nádorem prsu. Na­opak, samotná přítomnost nádoru působí pokles hladiny MT1A v těchto tkáních. Uve­dené výsledky dokládají významný vliv jak zi­nečnatých iontů, tak metalothioneinu v patogenezi karcinomu prsu.

Obr. 1. Relativní exprese MT1A u myší s tumory prsu. Efekt suplementace zinečnatými ionty, efekt
nádoru a tkáně. Zobrazeno jako průměr relativního nádobku exprese (2-ddCt) ± směrodatná odchylka.

 

Práce byla podpořena grantovým projektem   CEITEC CZ.1.05/1.1.00/02.0068.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013