Role sérové hladiny inhibitoru urokinase-typ plazminogen aktivátoru (PAI 1), jeho genového polymorfismu a současně inhibitoru urokinase- typ plazminogen aktivátoru (PAI 1) a receptoru urokinase-typ plazminogen aktivátoru (uPAR) v nádorové tkáni u pac

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 034 (p250)

Autoři: MUDr. Jana Halámková, Ph.D.; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.; Z. Čech; MUDr. Zdeněk Pavlovský; MUDr. Mojmír Moulis; Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.; Lada Hanákova, staniční sestra; MUDr. Štěpán Tuček, PhD.; P. Vodáková; doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Urokináza (uPA) hraje zásadní roli v aktivaci plazminogenu na plazmin, který patří mezi serinové proteázy a současně se podílí na aktivaci matrixmetaloproteináz, latentních elastáz, růstových faktorů a cytokinů, které se účastní degradace elementů extracelulární matrix. Společně se svým receptorem (uPAR) tkáňovým aktivátorem (tPA) a inhibitory urokinázy (PAI 1 a PAI 2) tvoří plazminogen aktivátor systém (PAS), který je součástí metastatické kaskády a významnou měrou se podílí na invazivním růstu a angiogenezi maligních nádorů. Plazminogen aktivátor inhibitor (PAI) je tvořen převážně v hladké svalovině cév
a v megakaryocytech. Jedná se o serpin, přítomný v plazmě a v aranulích trombocytů, který má schopnost vazby na vitronectin. Komplex vitronectin-PAI-1 inhibuje migraci hladkých svalových buněk blokádou v3 integrinu k vitronectinu. Paradoxně však je rostoucí exprese PAI-1 v nádorové tkáni u nádorových pacientů spojena s horší prognózou. Tím je jeho role v celé šíři nádorového růstu zatím neobjasněná. U kolorektálního karcinomu některé studie prokázaly, že uPAR a uPA lze považovat za nezávislé prognostické faktory, zvláště u pacientů stádia Dukes B. Exprese uPAR roste s přeměnou adenomu střeva od mírných dysplastických změn po těžkou dysplazii až v karcinom. U některých typů nádorů jako např. karcinom prsu byla zvýšená exprese uPA, PAI 1 spojena s horší prognózou a tím nižším přežitím, a byla uznána jako negativní prognostický faktor. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007