ROLL – NOVÁ METODA DETEKCE NEHMATNÉHO KARCINOMU PRSU

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 9. mammologické sympozium. Včasný záchyt karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 007

Autoři: Doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc.; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; Hana Křížová; MUDr. Jiří Chod (1969-); prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.; MUDr. Anna Zuntová (-2007), CSc.; Z. Moravcová

ÚVOD


Zkušenosti s radionavigovanou disekcí sentinelové uzliny u hmatných karcinomů prsu nás vedly k vypracování nového chirurgického postupu léčby nehmatných a malých karcinomů prsu do velikosti nádoru 1 cm, tzv. metoda ROLL (radioquided occult lesion localization). Zavedení screeningového programu včasné detekce nádorů prsu je provázeno zvýšením záchytu malých a nehmatných karcinomů prsu, které mívají jen velmi zřídka metastázy v regionálních lymfatických uzlinách. Tato skupina pacientek bude nejvíce profitovat z konceptu biopsie sentinelové uzliny. Téměř l0% frekvence postižení uzlin u nádorů velikosti do 10mm podporuje nezbytnost zachování nodálního stagingu i u malých a nehmatných karcinomů.

METODIKA


U 38 žen s biopticky ověřeným nehmatným karcinomem prsu bylo 18–20 hodin před chirurgickou intervencí aplikováno radiofarmakum v dávce 45 MBg do tumoru a 15 MBg subdermálně. Poté pomocí gamasondy byla provedena identifikace tumoru a jeho resekce s okrajem zdravé tkáně se současnou detekcí a vyšetřením sentinelové uzliny. Kontrolním souborem byla skupina 51 žen s nehmatnou lézí prsu označenou pomocí drátku (hook-wire).

VÝSLEDKY


Radionavigovaná detekce okultní léze byla ve všech případech úspěšná, okraj zdravé tkáně okolo tumoru byl ve 31 případech větší než 3mm, ve 4 případech byl 2 mm. Sentinelová uzlina byla detekována ve 100 % případů a ve 3 případech (7,9 %) byla postižena metastázou a výkon v axile byl doplněn lymfonodektomií. Ve skupině »hook-wire« byl nalezen invazívní karcinom ve 41,2 %, který byl exstirpován s okrajem zdravé tkáně vždy větším než 3 mm. Ztráta zdravé tkáně byla přibližně o 15% větší. Délka obou výkonů byla přibližně stejná.

ZÁVĚR


Při srovnání s klasickou metodou označení nehmatné léze (hook-wire) s následnou exstirpací a histopatologickou verifikací je metoda ROLL s následnou detekcí sentinelové uzliny šetrnější a přesnější. Metoda ROLL je spojena s menší ztrátou zdravé tkáně prsu, která v současné době není signifikantní, je to dáno však tzv. learning fází a v rutinním používání můžeme očekávat významnější úsporu. Negativní nález nádoru v sentinelové uzlině umožňuje opustit lymfonodektomii čímž dále minimalizuje chirurgickou intervenci a redukuje pooperační morbiditu. Nevýhodou je cena – metoda ROLL je dražší a vyžaduje koordinaci několika odborníků.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005