Rozbor nákladů spojených s validací dat a aktuální stav financování NOR ČR.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: 02. Klinické registry

Číslo abstraktu: 011

Autoři: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

   Příspěvek je shrnutím materiálu zpracovaného ve spolupráci s Radou národního onkologického registru, který vypracoval Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity na základě datových podkladů všech regionálních pracovišť Národního onkologického registru ČR.

   Sběr, správu a validaci dat NOR zajišťuje síť územních pracovišť NOR (krajských a okresních) pracujících ve svých územně-správních celcích podle místa trvalého bydliště pacienta. Regionální pracoviště NOR zajišťují organizačně-metodickou činnost, bez níž by nebyla centrální správa dat NOR funkční. Validační činnost regionálních pracovišť se týká zpravidla okresu, ve kterém leží krajské město, a dále některých okresů, kde pracoviště NOR není. Územní pracovitě NOR jsou součástí zdravotnických zařízení (zpravidla onkologických pracovišť) a těmito zdravotnickými zařízeními je v současnosti činnost NOR de facto převažující měrou financována. Okresní pracoviště je pracoviště podřízené regionálnímu pracovišti zodpovědné za sběr dat v daném okrese. Vztah mezi regionálním a okresním pracovištěm je dán smluvně.

   Úkolem pracovišť NOR je tedy komplexní epidemiologická evidence všech nově zjištěných nádorových onemocnění (ZN) v populaci ČR, a to v rozsahu údajů o základních charakteristikách nádoru, jeho léčbě a vývoji – dle mezinárodních pravidel a dle definovaného obsahu hlášení NOR. Jde tedy o evidenci, která pokrývá nejen období primární diagnózy nádorového onemocnění, ale i následné mnohaleté sledování stavu pacienta. Časovým záběrem sledování a diagnostickou heterogenitou záznamů se NOR značně liší od většiny jiných zdravotnických a epidemiologických registrů ČR; jeho specifické atributy zvyšují význam správy a validace dat. Evidence ZN zahrnuje sled na sebe navazujících činností, které shrnují následující odstavce.

Obrázek 1. Regionální organizace center při pořizování dat do NOR

   Úkolem pracovišť NOR není primární vyplňování onkologických hlášení, to je úkolem všech zdravotnických zařízení, v nichž byla poskytnuta onkologická péče (diagnostika a léčba nádorového onemocnění, resp. její části).

   Tato hlásící povinnost je hrazena v rámci zdravotního pojištění jako nedílná součást poskytování zdravotní péče a nezbytné související administrativy a není proto předmětem dotace. Dotace se vztahuje pouze na činnosti pracovišť NOR uvedené výše.

1. sběr údajů o nově zjištěných zhoubných nádorech

•    shromaždování onkologických hlášení (OH) a souvisejících podkladů (zejména zdravotnické dokumentace) ze zdravotnických zařízení, v nichž byla poskytnuta onkologická péče (diagnostika a léčba nádorového onemocnění, resp. její části)

•    vyhodnocení a eliminace duplicitních informací o témže onemocnění a naopak správná definice a klasifikace duplicitních až vícenásobných malignit

•    identifikace a dohledání nenahlášených onemocnění a/nebo chybějících informací, o nichž pracoviště NOR získalo informaci z dalších informačních zdrojů (pozitivní histopatologické nálezy, listy o prohlídce mrtvého, tabulky ÚZIS ČR, informace od plátců zdravotní péče)

2. odborná kontrola, komparace a kompletace údajů v onkologickém hlášení

•    kontrola správnosti a úplnosti údajů v hlášení dle platných metodických pravidel a klasifikačních systémů (MKN-10, MKN-O-3,TNM klasifikace)

•    opravy chybných údajů a klasifikačních kódů, odborná epidemiologická klasifikace nádorů dle mezinárodních norem

•    doplnění chybějících údajů dle podkladů z dostupných informačních zdrojů

3. ukládání údajů v onkologickém hlášení do databáze NOR, elektronické zpracování

•    přenos/přepis kompletních a správných údajů z hlášení do databáze NOR, odborné elektronické zpracování; SW kontrola úplnosti a správnosti údajů → uložení validního záznamu

4. průběžná aktualizace již existujících záznamů v NOR

•    vedení agendy tzv. kontrolních hlášení (KH), tj. doplňování informací o průběhu a léčbě již evidovaného ZN – v rozsahu a frekvenci dle metodiky NOR;

•    uzavření záznamu při úmrtí pacienta, validace záznamů o příčinách úmrtí

5. zpracování různých přehledů a analýz pro daný region

 

Počet hlášených
novotvarů v letech
2004-2008

Roční průměrný počet
hlášených novotvarů
v letech 2004-2008

Počet úvazků
/DPP

Náklady

na 1 hlášení v Kč

Hl. m. Praha

45117

9024

7,0/3

319,3

Jihomoravský kraj

44609

8922

8,0

334,1

Moravskoslezský kraj

43171

8634

8,9

334,3

Plzeňský a Karlovarský kraj

39399

7880

82

337,0

Středočeský kraj

38137

7627

7,6/2

326,0

Ústecký kraj

28434

5687

6,0/3

345,0

Jihočeský kraj

24466

4893

5,0

336,6

Olomoucký kraj

23888

4778

5,0

341,5

Královéhradecký kraj

19768

3954

4,1

344,7

Zlínský kraj

19635

3927

4,3/1

358,0

Kraj Vysočina

18192

3638

3,8

344,5

Pardubický kraj

18028

3606

3,9

354,9

Liberecký kraj

13937

2787

3,6/1

425,3

ČR celkem

376 781

75 357

75,4/10

340,0

Tabulka 1. Přehled regionálních pracovišť NOR dle počtu hlášených novotvarů, úvazků a nákladů přepočtených na jedno hlášení NOR

   Prakticky na 1 úvazek pracovníka územních pracovišť NOR připadá ročně 1000 hlášení (viz graf výše a jasný lineární trend). Pod lineárním trendem jsou pracoviště s velkým ročním počtem hlášení. Pracoviště s menším počtem hlášení mají relativně mírně vyšší počet pracovníků a tedy i vyšší náklady v přepočtu na 1 hlášení.

Graf 1. Přehled souhrnu úvazků v regionech oproti počtu hlášení do NOR za 1 rok – agregováno po regionech

   Převážnou část nákladů regionálních pracovišť NOR tvoří osobní náklady. Ostatní náklady představují necelý 1 milión Kč ročně. Při přepočtu na průměrný počet hlášení vychází celkové náklady na 340 Kč na 1 hlášení zhoubného novotvaru, a to konzistentně na různých typech pracovišť (viz graf 2).

Graf 2. Přehled celkových nákladů na provoz pracovišť oproti počtu hlášení do NOR za 1 rok – agregováno po regionech

   Celkové náklady na činnost pracovišť NOR byly po korekcích Radou NOR a po nezbytné standardizaci spočteny na 25,6 miliónů Kč ročně. Z toho vyplývá, že dotační příspěvek MZ na činnost těchto pracovišť, který byl v minulých letech těsně pod 10 milióny, činil cca 40 %.

Průměrný počet hlášení do NOR za rok (dle let 2004–2008)

75 357

Celkové náklady na sběr dat NOR v ČR za rok

25 619 818 Kč

Průměrné měsíční náklady na 1 pracovníka NOR*

30 399,4 Kč

Celkové náklady na 1 hlášení ZN do NOR

340,0 Kč

 * přepočtený úvazek 1,0, včetně povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištění

Tabulka 2. Sumarizace základních údajů nákladnosti sběru dat NOR

Poděkování

Poděkování patří všem vedoucím regionálních pracovišť Národního onkologického registru, kteří se podíleli na zpracování ekonomických podkladů. Validace a zpracování dat byly podpořeny projektem OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0020 (MŠMT).

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012