Rozdelenie prípadov difúzneho veľkobunkového B-lymfómu do prognosticky relevantných skupín s využitím internetového registra pacientov Lymfómovej skupiny Slovenska

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: 09. Prognostické a prediktivní faktory III

Číslo abstraktu: 065

Autoři: Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.; MUDr. Andrej Vranovský, Ph.D.; B. Balvan; MUDr. Peter Szépe, CSc.; Ing. Zuzana Kviatkovská


Diagnostická a liečebná činnosť v hematoonkológii sú vzájomne úzko späté a vyžadujú vzájomnú informovanosť zainteresovaných odborníkov. Na podporu tohto cieľa Lymfómovej skupiny Slovenska (LySk) bol vytvorený počítačový program registra pacientov s malígnymi lymfómami, dostupný na internetovej stránke LySk na adrese www.lymphoma. sk. Register pacientov bude od decembra 2005 vytváraný prospektívne na klinických pracoviskách zapojených do LySk, pričom bude zaznamenávať výsledky komplexnej laboratórnej diagnostiky a liečby pacientov v rámci monitorovania priebehu ich ochorenia. Register bude zachytávať všetky prípady malígnych lymfómov (ML), pričom v prvej fáze budú výhody elektronického registra overované na subtypizácii prípadov difúzneho veľkobunkového B-lymfómu (DLBCL) ako jedného z najčastejších typov ML v slovenskej populácii. DLBCL je nádor, ktorý vykazuje veľkú heterogenitu morfologického obrazu, fenotypovej a genotypovej expresie, ako aj klinickej manifestácie a prognózy nádorového ochorenia. Na základe imunohistochemicky verifikovanej expresie znakov „buniek zárodočného centra“, resp. znakov „aktivovaných B-buniek“ s použitím protilátok na detekciu vybraného panelu antigénov (CD10, CD30, bcl-2-proteín, bcl-6-proteín, CD138 a MUM1) možno prípady s DLBCL deliť na prinajmenej 4 rozdielne skupiny: „GC“ typ, „aktivovaný GC“ typ, „aktivovaný B-non-GC“ typ a mediastinálny typ. Aplikácia týchto metód nám napomáha pri hodnotení každého individuálneho pacienta a jeho zaradení do jednotlivých prognosticky rozdielnych podskupín DLBCL.


Poďakovanie: Autori ďakujú firme ROCHE Slovensko s.r.o. za podporu LySk

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005