ROZSAH DELECE 18Q A JEJÍ VÝZNAM PRO PACIENTY S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXXII/215

Autoři: Mgr. Silvie Loubalová; RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.; Zuzana Šporiková; Mgr. Kristýna Hudcová; Mgr. Jana Vrbková, Ph.D.; Soňa Mlčochová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Alelické ztráty v oblasti q ramena chromozomu 18 jsou častou událostí v karcinogenním procesu a ztráta 18q zůstává markerem pro špatnou prognózu. Za kandidátní gen pro nepříznivý vliv této delece na prognózu a léčbu onemocnění byl dlouhou dobu považován tumor supresorový gen DCC (deleted in colon cancer), význam jeho delece se však dosud nepodařilo přesvědčivě prokázat. V poslední době však bylo zjištěno, že v oblasti 18q jsou lokalizovány další tři tumor supresorové geny zapojené v procesu chromozomální instability (CIN), jejichž umlčení vede k DNA replikačnímu stresu, abnormalitám ve struktuře chromozomů a chybné segregaci chromozomů v průběhu mitózy. Jedná se o geny ZNF516, PIGN a MEX3C. Vzhledem k tomu, že všeobecně je v literatuře popisována delece v oblasti 18q v různém rozsahu, zaměřili jsme se právě na tyto geny a jejich význam pro klinickou praxi. Našim cílem bylo určit, zda ně­který z těchto genů ovlivňuje průběh onemocnění a mohl by být použit jako prognostický faktor, popř. jako biologický cíl pro léčbu.

Soubor pacientů a me­tody:

V rámci pilotní analýzy bylo testováno 54 pacientských vzorků kolorektálního karcinomu. Histologicky ověřené vzorky byly analyzovány metodou fluo- rescentní in situ hybridizace (FISH). Nalezené delece DCC, ZNF516, MEX3C a PIGN jsou v současné době korelovány s klinickými daty.

Výsledky:

Rozsah delece v oblasti 18q byl statisticky vyhodnocen neparametrickým testem ANOVA. Tento test prokázal významné rozdíly v rozsahu delece v oblasti 18q u různých pa­cientů. Nyní doplňujeme a verifikujeme klinické údaje (DSF, TTP, stage, věk při diagnóze, stadium apod.) a v rámci této práce bude prezentován vliv rozsahu delece (resp. sledovaných genů) na průběh onemocnění/léčby pacienta.

Tato práce je podporována projektem Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030, TACR TE02000058 MOLDIMED a IGA UP LF2015-10.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016