Rozšíření možnosti detekce Her-2/neu, využitím širšího spektra cytogenetických sond a monoklonálních protilátek

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 003p

Autoři: Mgr. Marta Dziechciarková, Ph.D.; RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.; MUDr. Kateřina Bouchalová (Špačková), Ph.D.; RNDr. Božena Braunerová; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Karcinom prsu je hlavní příčinou úmrtí žen na nádorová onemocnění. Přibližně ve 30 % nádorů dochází k amplifikaci a/nebo nadměrné expresi Her-2/neu (c-erbB-2). Dle současných znalostí je amplifikace a overexprese genu Her- 2/neu indikátorem špatné prognózy u pacientek s karcinomem prsu. Pro tyto pacientky je určena selektivní, geneticky směrovaná léčba monoklonální humanizovanou protilátkou, trastuzumabem (Herceptin). V současnosti se pro vyšetření
Her-2/neu používá nejčastěji imunohistochremická (IHC) metoda a IHC pozitivní případy jsou ověřovány fluorescenční in situ hybridizací (FISH). Aby léčba Herceptinem byla pro pacientku přínosná, je třeba provést kvalitní vyšetření. Pro srovnání, jak se liší výsledky stanovení, při použití různých agens jsme provedli vyšetření vzorků pomocí několika typů polyklonálních protilátek vyvinutých firmou Exbio, ve spolupráci s naším pracovištěm a výsledky porovnali s výsledky imunohistochemie s protilátkami běžně používanými v diagnostice Her-2/neu (HercepTect; DakoCytomation). Stejným způsobem jsem postupovali při ověření sondy, připravené značením plasmidu vs.komerční sondy (PathVysion Vysis). Tři nově vyvinuté polyklonální protilátkyfirmy Exbio vykazují stejné interpretační výsledky jako imunohistochemický detekční systém HercepTestu od DakoCytomation. U souboru 524 pacientů, vyšetřených plasmidovou i komerční sondou, byla nalezena vysoká shoda při stanovení amplifikace genu Her-2/neu (rozdíl v 2,6% vzorků; p<10-5). Takto připravenou a ověřenou sondu lze tedy použít při stanovení statusu genu Her-2/neu. Na základě porovnání různých sond a protilátek vyplívá že lze použít pro vyšetření Her-2/neu rozdílné detekční systémy, ale je nutné verifikovat jejich spolehlivost s komerčně dodávanými ověřenými systémy.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2007