S100 protein u maligního melanomu.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Nové nádorové markery a prediktory

Číslo abstraktu: 175p

Autoři: MUDr. Miroslava Nekulová; RNDr. Marta Šimíčková, CSc.; Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.; MUDr. Karol Bolčák

Protein S 100 bývá prokazován kromě gliových buněk CNS a periferního nervového systému také v melanocytech, přechází do séra a je považován nejen za marker poškození mozku, ale i za senzitivní marker průběhu onemocnění. maligního melanomu. klinického stadia II, III a IV. Jeho biologický poločas je výhodný – kolem 90 minut. Cílem naší studie bylo stanovení validity proteinu S100 pro recidivující maligní melanom.
U 66 nemocných s maligním melanomem vyšetřovaných pro podezření z recidivy choroby jsme.stanovili sérový S100 a u části souboru (46 nemocných) bylo také provedeno současně vyšetření pozitronovou emisní tomografií (PET). Protein S 100 byl stanoven dvoustupňovou sendvičovou elektrochemiluminiscenční metodou (ECLIA) fy Roche (Elecsys). Byly hodnoceny jednotlivé parametry validity (senzitivita, specifičnost a další) při referenční hodnotě 0,105 ug/l.
U 60 hodnotitelných pacientů v souboru (6 bylo vyřazeno pro zjištěný duplex karcinom) jsme při vysoké (96%) specifičnosti, která zaručuje nízkou falešnou pozitivitu, pracovali se 64,5% senzitivitu. Správná pozitivita byla u 20 z 32 nemocných, u kterých byl prokázán návrat choroby. Falešná negativita proteinu S100 byla zjištěna u 12 nemocných. Výsledek PETu nebyl zcela jednoznačný u 7 vyšetřených nemocných. Ve studii pokračujeme, v současné době vyhodnocujeme soubor zahrnující 154 nemocných.
Maligní melanom je nádor s vysokým stupněm malignity, jehož incidence v posledních letech výrazně stoupá. Prognóza závisí na klinickém stadiu a histopatologické klasifikaci (Breslow, Clark). Guidelines společností dermatologické onkologie některých států doporučují vyšetřování S100 jako rutinní postup u nádoru tloušťky nad1 mm v prvních pěti letech v intervalu 3 měsíců, v dalších 5 letech v 6 měsíčních intervalech vzhledem k časné diagnóze návratu choroby.

Práce byla provedena s podporou IGA NR 8342-3 a Vě decko výzkumného zámě ru MZ00020980501 -5.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006