SAMOVYŠETRENIE PRSNÍKOV – A JEHO VPLYV NA VČASNÝ ZÁCHYT KARCINÓMU PRSNÍKA V ŽENSKEJ POPULÁCII

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 9. mammologické sympozium. Postery

Číslo abstraktu: P07

Autoři: Mgr. Erika Zámečníková; Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.

ÚVOD


Karcinóm prsníka je spoločensky i ekonomicky najzávažnejšie onkologické ochorenie v ženskej populácii. V rámci samovyšetrenia prsníkov bolo vo svete vykonaných málo štúdií a preto nie sú k dispozícii jednoznačné závery na prospešnosť samovyšetrenia prsníkov u žien. Aj keď výsledky z toho malého množstva štúdií nezistili zníženie mortality karcinómu prsníka na základe samovyšetrenia, väčšina zdravotníckych organizácii odporúča ženám samovyšetrenie prsníkov.
V mnohých zdravotníckych organizáciach sa odporúča komplexnosť diagnostiky za účelom diagnostiky karcinómu prsníka vo včasnom štádiu ochorenia:
* edukácia žien a zdravotníckeho personálu;
* samovyšetrenie prsníkov;
* klinické vyšetrenie (zber údajov, rizikové faktory, aspekcia, palpácia, experesia), zobrazovacie metódy (natívna mamografia, ultrasonografia, termovízia, transluminiscencia, rádiometria...);
* cytologické, histologické vyšetrenie.

CIEĽ ŠTÚDIE


Zistiť percentuálne vykonávanie samovyšetrenia prsníkov u žien a zistiť koreláciu samovyšetrenia prsníkov a klinického vyšetrenia prsníkov, a nepriamo koreláciu samovyšetrenia prsníkov na včasný záchyt karcinómu prsníka.

METÓDA


Prospektívne sme na súbore žien zberom dát zisťovali počty žien, ktoré vykonávajú samovyšetrenie prsníkov a počty žien nevykonávajúcich toto vyšetrenie. Ženy sme rozdelili do troch vekových kategórii od 18 do 29 rokov, od 30 do 39 rokov a od 40 do 59 rokov.
Jednotlivé skupiny žien sme zaradili do podskupín podľa veľkosti miest bydliska. Štatisticky sme vypočitali koreláciu samovyšetrenia a návštevy zdravotníckeho zariadenia, za účelom vyšetrenie prsníkov.

VÝSLEDKY


Celkový počet 1069 žien bol rozdelený podľa veku do troch skupín (tab. č. 1). Následne sme percentuálne triedili ženy vykonávajúce samovyšetrenie prsníkov do podskupín podľa veľkosti miest (A – mesto nad 500 000 obyvateľov, B – mesto nad 100 000 obyvateľov, C – mesto pod 100 000 obyvateľov).Percentuálne sme zistili minimálne rozdiely jednotlivých skupín žien vykonávajúcich samovyšetrenie prsníkov podľa veľkosti mesta bydliska.
Samovyšetrenie prsníkov vykonávajú podľa nášho výskumu najmä ženy po 30. roku veku života.

So zberom dát o samovyšetrení prsníkov sme zisťovali údaje aj o návšteve zdravotníckych zariadení v jednotlivých vekových kategóriách (tab. č. 3, tab. č. 4 a tab. č. 5).ZÁVER


Žena, ktorá si vykonáva samovyšetrenie vo veku od 18 do 29 rokov, pravdepodobne asi 3,4 krát častejšie navštívi lekára ako žena, ktorá si samovyšetrenie prsníkov nevykonáva. Vo veku 30 až 39 rokov 2,7 krát častejšie a žena vo veku 40 do 59 rokov 5,3 krát častejšie.
V našej štúdii sme nezisťovali priamu koreláciu samovyšetrenia prsníkov u žien a redukciu mortality karcinómu prsníka. Zistili sme ale výraznú koreláciu samovyšetrenia prsníkov a návštevy zdravotníckeho zariadenia a tým aj klinického vyšetrenia prsníkov, vyšetrenia zobrazovacími metódami a pravdepodobne nepriamo zníženie mortality karcinómu prsníka.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005