Screening kolorektálního karcinomu v ČR.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Onkologická informatika a Národní onkologický registr

Číslo abstraktu: 118

Autoři: plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; doc. MUDr. Štěpán Suchánek; Prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.

Česká Republika (ČR) zaujímá vedoucí postavení ve světových statistikách incidence a mortality kolorektálního karcinomu (KRK). Každý rok onemocní tímto zhoubným onemocněním téměř 8 000 osob a přibližně 5 000 jich zemře. Je tragickou skutečností, že KRK působí tak velké ztráty, třebaže je to jeden z nejlépe prevencí ovlivnitelných a léčitelných nádorů, pokud se zjistí v časném stadiu. Primární prevence představuje úpravu životosprávy a jídelníčku. Sekundární prevence zahrnuje dvě pracovní metody: screening (depistáž), tj. časnou diagnostiku choroby u bezpříznakových jedinců a dispenzarizaci (follow-up, surveillance), tj. dlouhodobé sledování vysokorizikových skupin. V současné době je využíváno tří typů screeningových metod:

  1. testování stolice na přítomnost okultního krvácení (guajakové nebo imunochemické TOKS) nebo abnormální DNA,
  2. endoskopická vyšetření (flexibilní sigmoideoskopie, kolonoskopie),
  3. radiologická vyšetření (CT kolografie, irigografie).


Populační screening KRK byl v ČR zahájen ve druhé polovině roku 2000 (Národní program screeningu KRK). Cílem programu je zvýšení časnosti záchytu zhoubných nádorů kolorekta a tzv. pokročilého adenomu (velikost > 10 mm, tubulovilózní nebo vilózní charakter polypu a/nebo přítomnost dysplastických změn vysokého stupně) a dále zvýšení podílu časných stadií KRK na úkor stadií pokročilých, což povede ke snížení úmrtnosti a incidence na toto onemocnění. Dalším cílem je redukce paliativních, nekurativních operací u pokročilých stadií onemocnění a jiných chirurgických či endoskopických paliativních výkonů u neresekabilních nádorů.

V letech 2000-2008 byl program dvouteapový. Vstupní metodou screeningu byl test na okultní krvácení do stolice (TOKS) prováděný ve dvouletém intervalu u asymptomatických jedinců starších 50 let jako součást preventivní prohlídky u praktického lékaře. V případě pozitivity tohoto testu bylo indikováno kolonoskopické vyšetření.

V letech 2000-2005 byla monitorace a evaluace programu založena na agregovaných (souhrnných) datech. Během tohoto období bylo provedeno 977 973 gTOKS, diagnostikováno 2 797 (0.29%) karcinomů a odstraněno 19 257 (1.97%) adenomů. V roce 2006 byl zahájen sběr vysoce kvalitních individuálních dat jedinců podstupujících kolonoskopii z indikace pozitivního TOKS. V letech 2006-2008 bylo kolonoskopicky vyšetřeno 17 813 jedinců s nálezem 1 047 (5,9%) karcinomů a 5 362 (30,1%) adenomových polypů. Počátkem roku 2009 došlo k úpravě programu zavedením screeningové kolonoskopie a imunochemických TOKS. I nadále je určen pro asymptomatické jedince, kterým je ve věku od 50 do 54 let nabídnut TOKS v jednoročním intervalu. V případě pozitivity TOKS je indikována screeningová kolonoskopie. Od věku 55 let se zavádí možnost volby a to bud opakovaný TOKS ve dvouletém intervalu, nebo jako alternativní metoda primární screeningová kolonoskopie, která může být v intervalu deseti let zopakována.

Screening KRK má v ČR dlouholetou tradici. Nicméně i nadále je nutné pracovat na kontinuálním vylepšování organizace programu a zejména na zvýšení zájmu cílové populace. Jedním z kroků k uskutečnění tohoto cíle je zahájení nového designu programu.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010