SCREENING PLICNÍHO KARCINOMU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: I/150

Autoři: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

V ČR zemřelo na plicní karcinom (BCA) v roce 2013 3 688 mužů a 1 592 žen (celkem 5 280), celková mortalita byla 50/100 000 osob. V současnosti u nás dia­gnostikujeme v časných TNM stadiích (I a II) méně než 20 % všech nemocných. Pět let přežije z nemocných u nás cca 11 %, v USA 16,8 %. Na BCA na světě zemře 1,37 milionů osob ročně, což představuje 18 % úmrtí na všechny malignity. Z uvedených dat je zřejmé, že rychlost diagnostiky, úspěšnost léčby i prognóza BCA není dobrá a je třeba situaci změnit. Screening BCA je jednou z možností, jak diagnostikovat více nemocných s kurabilním stadiem nemoci.
V přednášce budou uvedeny výhody i rizika screeningu (lead-time, lenght-time bias a overdiagnosis bias). Posluchači budou seznámeni s výsledky klinických zkoušek screeningu BCA pomocí skiagramu hrudníku z nichž žádná (vč. Czechoslovac study) neprokázala, že by tento screening vedl ke snížení úmrtnosti.
V posledních cca 15 letech se začaly realizovat screeningové studie s uplatněním low-dose CT (LDCT). Rizikové skupiny podstoupily opakovaná vyšetření LDCT, kontrolní skupiny byly buď bez screeningu nebo se skiagramem hrudníku. Nejznámější studie je americká National Lung cancer Screening Trial (NLST), ve kterém bylo v rameni s LDCT poprvé prokázáno snížení mortality na BCA o 20 %. Tyto pozitivní výsledky měly za následek, že v USA se zahájil screening touto metodou u rizikové populace. V Evropě se čeká na výsledky studie NELSON, které by měly být známé letos. Zatím jsou v EU platná doporučení detekce BCA, jak jsou doporučeny v ESR/ERS White paper on lung cancer screening.

DOI: 10.1183/09031936.00033015 Published 30 April 2015.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016