Screeningové programy očima revizního lékaře

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Screeningové programy a sekundární prevence nádorů

Číslo abstraktu: 031

Autoři: MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D.; K. Klosová; P. Schindler; A. Obracajová; Š. Bitomská

Pomocí diagnostických vyšetřovacích metod je možné zjistit zhoubný nádor u osob bez příznaků onemocnění v počátečním stádiu, tedy v době, kdy je obvykle dobře léčitelný. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v § 29 o preventivní péči ve svém ustanovení uvádí, že obsahem preventivní prohlídky je zjištění údajů nutných pro posouzení zdravotního stavu a rizik pojištěnce, jakož i podrobné klinické vyšetření a zajištění potřebných laboratorních vyšetření. Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Ve Vyhlášce MZ č. 56/1997 Sb., kterou je stanoven obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek a jak vyplývá ze změn a doplnění provedených vyhláškami č. 183/2000 Sb. a č. 372/2002 Sb., je v § 1, který se týká obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé m.j., pod písmenem d., odstavcem 4 uvedeno, provést stanovení okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem u osob nad 50 let věku ve dvouletých intervalech, pod písmenem e., u žen od 45 do 69 let věku ověření, zda bylo v posledních dvou letech provedeno mamografické vyšetření [4 odst. 1 písm. k) ], popřípadě doplnění tohoto vyšetření předáním doporučení k vyšetření. V případě, že žena již vyšetření v období kratším než dva roky absolvovala a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezjišťuje. Zmíněný § 4 uvedený v závorce v textu souvisí s obsahem a časovým rozmezím preventivních prohlídek v oboru gynekologie a porodnictví, kde pod písmenem k) se ukládá provést předání doporučení k provedení mamografického vyšetření u žen od 45 do 69 let věku ve dvouletých intervalech, jehož výsledek zasílá lékař radiodiagnostického oboru odesílajícímu lékaři. V případě, že žena již vyšetření v období kratším než dva roky absolvovala a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezjišťuje. Obsahem zmíněného paragrafu je m.j. dále pod písmenem e) současně uloženo provést odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému a bakteriologickému vyšetření, event. virologickému vyšetření… Ve vztahu k realizaci dosavadního průběhu screeningových programů prevence kolorektálního a mamárního karcinomu prezentace uvádí některé poznatky z provedených analýz, zkušenosti revizních lékařů a odborných zaměstnanců HZP z kontrolní a revizní činnosti. Stručná informace se dotkne také realizace pilotního projektu screeningu pro prevenci karcinomu hrdla děložního.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005