SEKUNDÁRNÍ MALIGNITY

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: VIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: VIII/329

Autoři: MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.

Sekundární malignity jsou nádorová onemocnění, která se objevují několik let od léčby primárního onemocnění. Jsou spojována s onkologickou léčbou, konkrétně radioterapií, chemoterapií nebo jejich kombinací. Problematika sekundárních malignit je nejčastěji diskutována v rámci hematoonkologických onemocnění dětského i dospělého věku. V rámci solidních nádorů se sekundární malignity nejčastěji vyskytují u pacientů s nádory varlat a u pacientek po terapii pro karcinom prsu. Diagnostika a léčba sekundárních malignit je komplikována mnoha faktory - objevují se u pacientů typicky s delším časovým odstupem od primární léčby, kdy sledování pacientů již nemusí být tak důkladné jako bezprostředně po ukončení primární léčby. V rámci samotné léčby je pak limitací předchozí podaná cytostatická léčba (nemožnost opakovaného podání cytostatika např. z důvodu kumulativní dávky) nebo provedená radioterapie (nemožnost provedení radioterapie na oblast sekundárního tumoru, pokud se nachází v již ozářené oblasti). Co se odpovědi na terapii týče, tak jsou malignity indukované protinádorovou terapií často více chemo- i radiorezistentní. V rámci sdělení bude diskutována problematika diagnostiky, léčby a sledování pacientů se sekundárními malignitami.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016