SEKVENCE CÍLENÉ LÉČBY METASTATICKÉHO RENÁLNÍHO KARCINOMU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 156

Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Východiska:

Základem systémové léčby metastatického karcinomu ledviny (mRCC) je cílená terapie tyrozinkinázovými inhibitory (TKI) a inhibitory mTOR. K dispozici jsou výsledky několika randomizovaných studií a četné retrospektivní analýzy, které poskytují přehled o účinnosti jednotlivých léků ve druhé a další linii léčby. Po selhání sorafenibu a/nebo sunitinibu se na základě klinické studie fáze III doporučuje léčba inhibitorem mTOR everolimem. Dalším lékem s prokázanou účinností po antiangiogenní terapii první linie je axitinib. Právě na základě studie AXIS s axitinibem a další randomizované studie IN-TORSECT se odborná veřejnost v současnosti začíná klonit k sekvenci TKI-TKI-mTOR na úkor sekvence TKI-mTOR-TKI, i když důkazy pro volbu jednoho nebo druhého z uvedených postupů zdaleka nejsou jednoznačné. Na jednotlivé cílené léky pravděpodobně není kompletní zkřížená rezistence.

Cíl:

Cílem před­nášky je poskytnout přehled studií v oblasti sekvenční léčby mRCC, včetně výsledků získaných z českého registru RENIS.

Závěr:

Cílená léčba mRCC si vy­žaduje komplexní plánování sekvenčního postupu, protože většina nemocných po selhání terapie první linie má naději na léčebnou odpověď v dalších liniích terapie.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013