SELDI TOF hmotnostní spektrometrie u pacientů s germinálními nádory varlat.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 228p

Autoři: doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; Mgr. Kristýna Greplová; Mgr. Radomír Pilný; Mgr. Eva Budinská, Ph.D.; Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radim Němeček, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.


Úvod


Germinální nádory varlat jsou nejčastější malignitou u mladých mužů mezi 20-45lety. Léčba pokročilých stádií i přes kurativní potenciál chemoterapie bývá problematická a nevede vždy k vyléčení pacienta.

SELDI TOF hmotnostní spektrometrie a její využití k analýze proteomu může být v budoucnu přínosem k přesnější charakteristice onemocnění a cestou k identifikaci nových prediktivních a prognostických markerů.Pacienti a metody


Pro analýzu proteinového profilu pomocí SELDI TOF MS byli prospektivně zařazováni pacienti s germinálními nádory varlat stadia IIA-IIIC, kteří podstoupili kurativní chemoterapii v MOÚ v roce 2006-2009. Do souboru bylo celkem zařazeno 70 pacientů s pokročilými germinálními nádory, 68 pacientů s nádory varlat, 2 pacienti s nádory extragonadálními. Všichni pacienti byli léčeni standardním režimem BEP (Bleomycin, Etoposid, Cisplatina), při kontraindikaci Bleomycinu režimem EP (Etoposid, Cisplatina), počet cyklů byl určen dle stadia onemocnění. Léčebná odpověď byla hodnocena na základě CT vyšetření, dynamiky tumor markerů a v indikovaných případech pomocí PET vyšetření. U každého pacienta byl před léčbou a po léčbě proveden odběr krve a po zpracování bylo jejich sérum zamraženo a uloženo v tkáňové bance při 160 °C. Vzorky séra byly po ukončení léčby zpracovány na několika typech čipů: NP20 (normal phase) - se zásaditou směsí, H50 (revers phase) a IMAC30 (immobilized metal affinity capture), každý vzorek byl vyšetřen ve třech sériích. Před nanesením na čip byly vzorky smíchány s denaturační směsí DTT + urea + CHAPS v poměru 1 + 1 (výsledná koncentrace 5 mmol/l DTT + 4,5 mol/l urea + 1 % CHAPS). Jako vnitřní standard sloužil b řetězec inzulínu (3495,5 Da). Na každém čipu na spotu H bylo použito směsné sérum, které bylo zpracováno dle protokolu pro daný čip. Výsledky našeho měření jsou aktuálně podrobeny přesné statistické analýze pomocí Significance Analysis of Microarrays (SAM).Výsledky


Do souboru bylo celkem zařazeno 70 pacientů s pokročilými germinálními nádory, 68 pacientů s nádory varlat, 2 pacienti s nádory extragonadálními. Definitivní výsledky aktuálně probíhajícího statistického hodnocení budou zveřejněny na BOD.Závěr


Využití proteomické analýzy může být přínosem k přesnější charakteristice nádorového onemocnění. Na základě znalostí proteinových profilů budeme mít více informací o předpokládané prognóze a účinnosti léčby. Díky těmto informacím budeme moci lépe rozhodovat o typu a intenzitě léčby pro daného pacienta.


Literatura

  1. Helánová, S., Vyzula, R., Žaloudík, J., Nenutil, R., Miiller, P., Češková, P., et al. Technologie Ciphergen - nová perspektiva v proteomice nádorových onemocnění. Klinická onkologie, 2004, no.5, p. 157-161.
  2. Pilny, R., Bouchal, P., Borilova, S., Ceskova, P., Zaloudik, J., Vyzula, R., et al. Surface-Enhanced Laser Desorption Ionization/Time-of-Flight Mass Spectrometry Reveals Significant Artifacts in Serum Obtained from Clot Activator-Containing Collection Devices. Clin Chem, 2006, 52(11), p. 2115-2116.
  3. Češková, P., Brožková, K., Hernychová, L., Štěrba, J., Valík, D., Vojtěšek, B. Hmotnostní spektrometrie v kvantitativní a diagnostické proteomice: možnosti a limitace. Chem.listy, 2006, 100(11), p. 974-979.
  4. Brožková, K., Knoflíčková, D., Hernychová, L., Bouchal, P., Holčáková, J., Michalová, E., et al. Identifikace potenciálních biomarkerů karcinomu prsu metodou SELDI-TOF MS. Klinická onkologie, 2007, 20 (6), p. 377-383.
  5. Kristina Greplova, Radomir Pilny, Eva Budinska, Lenka Dubska, Radek Lakomy, Rostislav Vyzula, Borivoj Vojtesek and Dalibor Valik When one chip is not enough: Augmenting the validity of SELDI-TOF proteomic profiles of clinical specimens Lab Chip, 2009, 9, 1014-1017 DOI: 10.1039/b815503h. Amendment published 21st April 2009

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010