SELDI TOF hmotnostní spektrometrie u pacientů s germinálními nádory varlat.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXII. Testikulární nádory

Číslo abstraktu: 193p

Autoři: doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; Mgr. Kristýna Greplová; Mgr. Radomír Pilný; Mgr. Eva Budinská, Ph.D.; MUDr. Mária Zvaríková; MUDr. Radim Němeček, Ph.D.; Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Úvod

Germinální nádory varlat jsou nejčastější malignitou u mladých mužů mezi 20-45 lety. Incidence má ve vyspělých zemích stoupající tendenci. Léčba pokročilých stádií i přes intenzivní komplexní léčbu nevede vždy k vyléčení pacienta. Hledání nových prognostických a prediktivních faktorů je jedním z hlavních cílů všech významných onkologických pracovišť.

SELDI TOF hmotnostní spektrometrie a její využití k analýze proteomu může být v budoucnu přínosem k přesnější charakteristice pacienta a pomocným hlasem při rozhodování o intenzitě léčby.

Pacienti a metody

Pro analýzu proteinového profilu pomocí SELDI TOF MS byli prospektivně zařazováni pacienti s germinálními nádory varlat stadia IIA-IIIC, kteří podstoupili kurativní chemoterapii v MOU v roce 2006-2008. U každého pacienta byl před léčbou a po léčbě I. linií kurativní chemoterapie (režim BEP) proveden odběr krve a po zpracování bylo jejich sérum zamrazeno a uloženo v tkáňové bance při 160°C, dále byly provedeny standardní laboratorní vyšetření včetně tumorózních markerů (laktát dehydrogenáza, alfa-1 fetoprotein, beta-choriogonadotropin).

Vzorky séra byly po ukončení léčby zpracovány na několika typech čipů: NP20 (normal phase) - se zásaditou směsí, H50 (revers phase) a IMAC30 (immobilized metal affinity capture), každý vzorek byl vyšetřen ve třech sériích. Před nanesením na čip byly vzorky smíchány s denaturační směsí DTT + urea + CHAPS v poměru 1 + 1 (výsledná koncentrace 5 mmol/l DTT + 4,5 mol/l urea + 1% CHAPS). Jako vnitřní standard sloužil b řetězec inzulínu (3495,5 Da).

Na každém čipu na spotu H bylo použito směsné sérum, které bylo zpracováno dle protokolu pro daný čip. Výsledky našeho měření budou spolu s laboratorními parametry a již známou léčebnou odpovědí u každého pacienta podrobeny přesné statistické analýze.

Výsledky

Do souboru bylo celkem zařazeno 44 pacientů s pokročilými germinálními nádory varlat. Dle předběžné analýzy se u několika pacientů lišily proteinové profily (před léčbou a po léčbě) v píku 11665,8 Da. Definitivní výsledky aktuálně probíhajícího statistického hodnocení budou zveřejněny.

Závěr

Využití proteomické analýzy může být přínosem k přesnější identifikaci každého pacienta. Na základě znalostí proteinových profilů budeme mít více informací o předpokládané prognóze a účinnosti léčby. Své místo si tato metoda musí nejprve vydobýt, zatím jde o metodu čistě experimentální.

Literatura

  1. Helánová, S.; Vyzula, R.; Žaloudík, L, Nenutil, R.; Můller, P, Čéšková, R, et al. Technologie Ciphergen nová perspektiva v proteomice nádorových onemocnění. Klinická onkologie, 2004, no.5, p. 157-161.
  2. Pilný, R.; Bouchal, R, Borilova, S.; Ceskova, R, Zaloudik, J.; Vyzula, R.; et al. Surface-Enhanced Laser Desorption Ionizati-on/Time-of-Flight Mass Spectrometry Reveals Significant Artifacts in Serum Obtained from Clot Activator-Containing Col-lection Devices. Clin Chem, 2006, 52(11), p. 2115-2116.
  3. Čéšková, R, Brožková, K, Hernychová, L.; Štěrba, J.; Valík, D.; Vojtěšek, B. Hmotnostní spektrometrie v kvantitativní a diagnostické proteomice: možnosti a limitace. Chem. listy, 2006, 100(11), p. 974-979.
  4. Brožková, K, Knoflíčková, D.; Hernychová, L.; Bouchal, R, Holčáková, J.; Michalova, E.; et al. Identifikace potenciálních biomarkerů karcinomu prsu metodou SELDI-TOF MS. Klinická onkologie, 2007, 20 (6), p. 377-383.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009