SENIOR A ONKOLOGICKÉ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU INTERNISTY - GERIATRA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: XIX. Gerontoonkologie

Číslo abstraktu: 199

Autoři: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.; MUDr. Katarína Bielaková

Demografické prognózy se naplňují prozatím ve střední variantě, nicméně trend ke geriatrizaci medicíny je již zcela jasně patrný ve většině oborů. Přitom plas­ticita starší části populace sahá od maratonců až po seniory upoutané na lůžko a odkázané na pomoc okolí ve všech základních úkonech. Podobným způso­bem se člení i přístup k seniorům s onkologickým onemocněním, a to od samotného počátku diagnostického procesu až po rozhodování o dalším typu péče pro daného nemocného. Kvalita života a udržení soběstačnosti a schopnosti důstojně setrvat ve vlastním prostředí je základním cílem a také prostředkem. Volba spektra vyšetření v rámci diagnostiky i léčebné modality se řídí právě tímto cílem. Již v procesu diagnostiky je nutno s výhledem komplexní onkologické terapie věnovat pozornost stavu výživy a hydratace. U většiny seniorů kalkulujeme dlouhodobou subklinickou dehydrataci z důvodu sníženého pocitu žízně a mnohdy i záměrné redukce příjmu tekutin při obtížích s inkontinencí. Zhoršený stav výživy, a to nejen obvyklá hypoproteinemie, ale také časté deficity mikronutrientů, mohou být posléze zdrojem řady komplikací v období komplexní terapie, která je samozřejmě zátěží pro každý organizmus a pro organizmus seniora obzvlášť. Otázka bilance tekutin v perioperačním a postoperačním období je velmi křehkou oblastí pro možnou sníženou toleranci objemové zátěže na jedné straně a možným přetížením vylučovacího systému metabolickou zátěží na straně druhé. Poněkud opomíjenou hrozbou je syndrom neadekvátní se­krece ADH v prvním pooperačních dnech až s možným převodněním v podobě plicního edému. Jedním z obecných rysů chorob ve stáří je riziko vzniku imobilizačního syndromu se všemi jeho součástmi - respiračními komplikacemi potencovanými imunosupresí, tromboembolickými komplikacemi potencovanými hyperkoagulací způsobenou samotnou přítomností tumoru, trávicími komplikacemi potencovanými mukozitidou, renálními komplikacemi potencovanými toxicitou chemoterapie apod. Chronické již přítomné choroby se s přítomným tumorem ovlivňují v negativním slova smyslu. Doprovodná anémie zhoršuje ischemickou chorobu srdeční, vázne i mozková perfuze až do možné mozkové dysfunkce, tranzitorní ischemické ataky, až dokonané mozkové příhody. Iontové dysbalance mohou vést v perioperačním období ke vzniku arytmií, celková zátěž včetně psychické může podpořit vznik stresového vředu. Vlivem souběhu všech faktorů zátěže lze očekávat i zhoršení kognitivního výkonu a následné negativní ovlivnění compliance nemocného.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013