Sentinelová uzlina trochu jinak

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Chirurgie

Číslo abstraktu: 013

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; Ing. MUDr. Jaroslav Vižďa

Úvod:

Detekce a biopsie sentinelové uzliny (SU) u časného karcinomu prsu (C 50) je jednoznačně klinickým přínosem. Validním výsledkem stavu SU je definitivní histologické vyšetření. SU se stala na řadě pracovišť v ČR standardní metodou axilárního stagingu. Stanovuje se duálním způsobem – radiofarmakem a patentní modří (PM).


Cíl

  • prezentace dvou případů těžké alergické reakce
  • upozornění na nedořešené konsekvence a pravidla při použití PM v praxi

V ČR se používá 2,5% izotonický sodný roztok PM v 2 ml amp. fy GUERBET (F). Preparát není registrován SÚKL. Příbalový leták upozorňuje na nutnost odběru alergické anamnézy, informace pro pacienta a jeho souhlas k použití PM. Dále informuje o možnosti slabší/silné alergické reakci při aplikaci PM. Nejčastěji jde o erytém, urtiku, otoky DK nebo obličeje. U silné reakce hypotenze, dyspnoe, šok, otok glottis.


Od roku 2002 jsme zaznamenali na Chirurgické klinice FN Hradec Králové při detekci SU u časného C50 dvě silné alergické reakce po aplikaci PM.

Kazuistika č. 1 : 59-letá pac. s alergií na náplast, C50 vpravo, T1c N0 M0 – za 5 minut po aplikaci PM nastupuje prudká a progredující alergická reakce – makulózní erytemátózní exantém po celém těle s maximem na DK a hýždích.

Kazuistika č. 2 : 60-letá pac., C50 vlevo, klasifikace T1c N0 M0 – s anamnézou bronchiálního astma, za 8 minut po aplikaci PM se objevuje hypotenze, rozvíjí se anafylaktický šok, je ihned intubována – pomocí velkých dávek Noradreanalinu, antihistaminik a kortikoidu se daří dramatickou situací zvládnout.


Obě komplikace byly hlášeny standardním tiskopisem ‚Hlášení podezření na nežádoucí účinek léčiva‘ na ústavní lékárnu a ředitelství FN.


Diskuse: S alergickou reakcí po aplikací PM je nutno počítat, je proto vhodné provádět aplikaci média na operačním sále v přítomnosti anesteziologa. Problematickým se jeví, že PM je neregistrovaný přípravek SÚKL. PM se používá v rámci léčebně preventivní činnosti. Podle dostupné farmaceutické legislativy by se měla hlásit každá preskripce a každé použití PM. Odpovědnost za aplikaci má lékař a zdravotnické zařízení.


Autoři navrhují řešení: Žádost o tzv. ‚Specifický léčebný program‘. Ten schvaluje MZd.


Popsaná problematika je v podstatě úkolem pro Mamologickou sekci ČCHS.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010