Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 01. Predikce účinnosti léčiv směřovaných do EGFR/HER rodiny

Číslo abstraktu: 005

Autoři: RNDr. Marta Šimíčková, CSc.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Miroslava Nekulová; Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.; MUDr. Tomáš Frgala; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.

HER-2/neu, onkoprotein ze skupiny receptorů růstových faktorů, je zvýšeně exprimován v primární nádorové tkáni až u 30 % nemocných s karcinomem prsu. Extracelulární doména tohoto onkoproteinu přechází do cirkulace a podle dosavadních poznatků má prognostický a prediktivní význam podobně jako průkaz HER-2/neu ve tkáni. V průběhu terapie Herceptinem, specifickou protilátkou proti tomuto onkoproteinu, jsme měli příležitost opakovaně vyšetřit jeho extracelulární doménu, sérový HER-2/neu (S_HER2), u 66 nemocných s metastatickým onemocněním karcinomu prsu léčených v letech 2000- 2005 v našem ústavu (ELISA mikrodestičkový test firmy DAKO). Z tohoto počtu splňovalo dosud kriteria pro statistická hodnocení polovina nemocných. Pacientky bez odpovědi na terapii vykazují v době prvního restagingu signifikantně vyšší hodnoty koncentrace S_HER2, které obvykle od počátku terapie neklesají pod diskriminační hranici. U nemocných, u nichž bylo dosaženo nejlepší klinické odpovědi typu kompletní či parciální remise, je po 3 měsících léčby obvykle hladina S_HER2 v normě, i když byla před terapií zvýšena. Sérový CA15-3 a CEA nevykazují při hodnocení těchto dvou skupin responderů signifikantní změny. Rovněž při dlouhodobém monitorování je prediktorem selhání terapie především zvýšená hladina S_HER2. Monitorování koncentrace S_HER2 během aplikace Herceptinu se zdá být vhodným parametrem pro zhodnocení účinnosti této terapie bezprostředně po jejím zahájení, tak i při její dlouhodobé aplikaci.
Poděkování: Práce byla provedena s přispěním výzkumných úkolů: Grant IGA MZ ČR – NR/8335 – 3 a NR/8270 – 3.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005