SIMULTÁNNY INTEGROVANÝ BOOST TECHNIKOU IMRT PRI NÁDOROCH HLAVY A KRKU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: XXII. Radioterapeutické metody

Číslo abstraktu: 112

Autoři: Mgr. Andrej Lučenič; MUDr. Elena Bolješíková, CSc.; Bc. Ivana Kendiová; Ing. Dalibor Lojko

Nádory hlavy a krku patria u mužov medzi časté nádorové ochorenie, ktoré si vyžaduje intenzívnu liečbu. Liečebný výsledok ovplyvňuje správna voľba a vhodné načasovanie jednotlivých liečebných modalít. Rádioterapia patrí k základným liečebným modalitám. V súčasnosti sa v radiačnej onkológii uplatňujú najmodernejšie metódy, ako je rádioterapia s modulovaným zväzkom, ktorá umožňuje eskaláciu dávky v nádore bez významného zaťaženia okolitých zdravých tkanív a kritických orgánov, ktoré sú uložené v jeho tesnej blízkosti. IMRT umožňuje aj navýšenie jednotlivej i celkovej dávky v určitých častiach cieľového objemu, tzv. integrovaný boost. Technikou simultánneho integrovaného boostu (SIB) vieme do najrizikovejšej oblasti (HR) – makroskopický tumor, postihnuté lymfatické uzliny – dodať výrazne vyššiu dávku ako do oblastí so stredným rizikom (IR) a do lokalít s nízkym rizikom (LR). Výhodou SIB je vytvorenie jedného ožarovacieho plánu pre celú ožarovaciu sériu, výrazne lepšia priestorová distribúcia dávky ako pri 3D CRT a lepší rádiobiologický efekt. K zavedeniu techniky IMRT-SIB na Onkologickom ústave sv. Alžbety sme pristúpili v januári 2011. Do konca roka 2013 sme odliečili touto technikou 67 pacientov, z toho 33 bolo v roku 2013. Algoritmus liečby pozostáva z imobilizácie pacienta pomocou 5-bodovej hybridnej termoplastickej masky (Orfit), z plánovacieho CT (rezy 3 mm), zakreslenia cieľových objemov a OARs a z vyhotovenia ožarovacieho plánu. Plánovanie IMRT sa uskutočňuje na plánovacom systéme Eclipse, používame dynamickú metódu MLC – sliding window a výpočtový algoritmus AAA. Kvôli komplexnosti IMRT techniky je nutné tento plán pred zahájením liečby zverifikovať. Na verifikáciu používame 3D fantóm ArcCheck a portálovú dozimetriu Epiqa. Samotné ožiarenie sa vykonáva na lineárnom urýchľovači Clinac 600 C/ D (Varian) z 9 polôh gantry s energiou 6 MV. Na oblasť makroskopického postihnutia sa aplikuje dávka 66 Gy, na oblasť stredného rizika mikroskopického postihnutia 60 Gy a na nižšie riziko mikroskopického postihnutia 54 Gy, všetko v 30 frakciách (dávka na frakciu 2,2 Gy, 2 Gy, 1,8 Gy). Pri zahájení liečby a raz za týždeň sa vykonáva portálová verifikácia nastavenia pacienta (0° a 270°). Ožarovanie prebieha 5 dní v týždni počas 6 týždňov. IMRT-SIB je radiačnou technikou, ktorá ponúka konformné ožiarenie plánovaného cieľového objemu pri súčasnom šetrení okolitých zdravých a rádiosenzitívnych tkanív, zlepšuje lokoregionálnu kontrolu ochorenia a neprispieva k výraznejšej akútnej a neskorej toxicite, riziko xerostómie je výrazne nižšie ako pri 3D CRT.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014