SKIP METASTÁZA SENTINELOVÉ UZLINY U SUBUNGUÁLNÍHO MALIGNÍHO MELANOMU UKAZOVÁKU LEVÉ RUKY - KAZUISTIKA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kasuistiky; Maligní melanom a nádory kůže

Téma: VII. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: 074

Autoři: MUDr. Jana Mergancová; MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Mária Hácová

Východiska:

Vyšetření sentinelových uzlin u maligního melanomu při Breslow 1,0 mm a více je na našem pracovišti standardní postup.

Popis pří­padu:

Uvádíme kazuistiku 76leté ženy, která byla čtyři měsíce ošetřována na spádovém pracovišti pro „granulom" pod nehtem ukazováku levé ruky. 8. 8. 2012 byl granulom velký asi 8 mm z apexu ukazováku snesen a odeslán na histologické vyšetření. Histologie prokázala maligní melanom bez pří­tomnosti pigmentace. 17. 9. 2012 jsme provedli amputaci distálního článku ukazováku. Dle histologického vyšetření byl popsán nodulárně uspořádaný subunguální maligní melanom místy vřetenobuněčného typu, amelanotický. Clark IV až V, Breslow do 3,5 mm. Následně bylo indikováno vyšetření sentinelové uzliny, které jsme provedli 12. 10. 2012. K označení sentinelové uzliny jsme použili koloid s Tc 99m + patent blue - uzliny se zobrazily v levé kubitě a v levé axile. Peroperačně byla nalezena jedna uzlina v levé kubitě a dvě uzliny v levé axile. Všechny byly vyšetřeny imunohistochemicky s použitím protilátky melan A, HMB45, S100 - v uzlině z kubity nebyla prokázána makro ani mikrometastáza, v jedné ze dvou axilárních uzlin byly popsány subkapsulárně ve splavech i intraparenchymatózně rozptýlené izolované nádorové buňky - uzlina difuzně infiltrovaná vřětenitými buňkami, jejichž původ je v maligním melanomu. 23. 11. 2012 jsme provedli exenteraci levé axily, celkem bylo vyšetřeno a popsáno sedm uzlin, všechny negativní. Celkově tedy z devíti vyšetřených axilárních uzlin byla jedna pozitivní. Pacientka je nyní v péči onkologie - podávána adjuvantní imunoterapie Roferonem. PET/CT vy­šetření 13. 11. 2012 negativní.

Závěr:

Naše kazuistika je zajímavá a poučná v několika bodech: 1) umístění a amelanotická forma melanomu imitovala chronický zánět s tvorbou granulomu, 2) umístění sentinelové uzliny ve fossa cubiti, 3) pozitivní nález v axilární uzlině při negativitě uzliny loketní. Umís­tění sentinelové uzliny v kubitě je raritní. Ještě raritnější je postižení uzliny axilární, anatomicky tak vzdálené, přestože nejbližší uzlina sentinelová byla negativní.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013