Sledování exprese STAT 1 a STAT 3 u kožních maligních melanomů.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 242 (p255)

Autoři: Doc. MUDr. Svetlana Brychtová, Ph.D.; M. Fiurášková; MUDr. Alice Hlobilková, Ph.D.; MUDr. Martin Tichý jr., Ph.D.; MUDr. Petr Beneš; Mgr. Jana Zapletalová

Úvod
Signální transduktory a aktivátory transkripce rodiny STAT jsou aktivovány fosforylací tyrosinu. Za normálního stavu mají poměrně krátkou životnost. U nádorů dochází ke konstitutivní aktivaci zejména STAT 3, což přímo přispívá ke stimulaci buněčné proliferace a inhibici apoptózy. STAT aktivují geny kódující inhibitory apoptózy jako jsou BCL-XL, cykliny D1/D2 a c-Myc.
U některých transfekovaných buněčných linií maligních melanonů (MM), které byly STAT negativní, bylo popsáno zvýšení apoptózy nebo zástava buněčného cyklu ve fázi G1. Prokázalo se rovněž, že defektní exprese komponent nebo aktivace dráhy JAK/STAT 1 koreluje s rezistencí na adjuvantní terapii interferonem.

Cíl práce

Cílem naší studie bylo sledovat expresi proteinů STAT 1 a STAT 3 v bioptických vzorcích kožních maligních melanomů různého stádia dle TNM klasifikace a srovnat ji s expresí v benigních pigmentových névech.

Materiál a metody
Vyšetřili jsme celkem 76 případů primárních kožních lézí, 9 uzlinových metastáz a 35 névů. Fosforylovaná, funkčně aktivní forma proteinů byla detekována na parafínových řezech šíře 5-8 mm pomocí nepřímé imunohistochemie specifickými myšími protilátkami anti STAT 1 (klon PSM1, ředění 1:3, fy Abcam) a STAT 3 (klon 6E4, ředění 1:30, fy Cell Signaling Technology). Hodnocení jsme prováděli semikvantitativně pomocí stanovení histoskóre (H-skóre), které získáme násobkem % pozitivních buněk a intenzity zbarvení. Výsledky byly statisticky analyzovány chí-kvadrát testem (p<0,05).

Výsledky
Pozitivitu STAT 1 jsme nacházeli v různé intenzitě v cytoplasmě melanoblastů. I když 47% případů primárních MM bylo zcela negativních, hladiny proteinu byly ve srovnání s pigmentovými névy vyšší (p=0,025). Zřetelný nárůst exprese STAT 1 byl zaznamenán zvláště u metastatických lézí (p=0,0006). Rozdíly mezi časnými a pokročilými stádii významné nebyly. STAT 3 často vykazoval kolokalizaci v jádře i cytoplasmě, přičemž u MM lehce převyšovalo jaderné zbarvení. MM vykazovaly také zvýšení exprese proteinu ve srovnání s névy (p=0,0001). Metastázy exprimovaly STAT 3 více než primární tumory (p=0,037). Ve studii nebyla prokázána korelace mezi expresí STAT a pozitivitou sentinelových uzlin, stejně jako mezi expresí STAT a klinickým stavem pacientů.

Závěr
Zjistili jsme významné zvýšení exprese zejména STAT 3 u maligních lézí, což je v souladu s předpokladem, že se podílí na stimulaci růstu nádorových buněk.

Práce byla podpořena granty IGA MZ ČR 1A/8245-3 a MSM 6198959216.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007