Sledování exprese vaskulárních růstových faktorů u kožních melanocytárních lézí.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Analýza regulací v nádorech

Číslo abstraktu: 210p

Autoři: Doc. MUDr. Svetlana Brychtová, Ph.D.; M. Fiurášková; MUDr. Alice Hlobilková, Ph.D.; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; MUDr. Petr Beneš; J. Hirňák; RNDr. Tomáš Brychta

Cíl práce
Vaskulární růstové faktory VEGF-A a VEGF-C patří do skupiny buněčně specifických cytokinů, které působí jako endoteliální mitogeny a ovlivňují jak fyziologickou, tak patologickou angiogenezi. Proteiny jsou produkovány zejména nádorovými buňkami, fibroblasty, makrofágy a žírnými buňkami.
Je prokázáno, že u solidních nádorů, jako například karcinom prostaty a mammy, tyto proteiny výrazně potencují nádorový růst a metastázování stimulací angiogeneze a zvyšováním vaskulární permeability. Působení faktorů je ale mnohem širší jsou popsány změny mezibuněčné adheze, indukce produkce dalších růstových faktorů a inhibice apoptózy. Cílem naší práce bylo určit, zda a jak se mění exprese těchto proteinů u nemocných s maligním melanomem (MM).
Do studie bylo zařazeno celkem 107 bioptických vzorků zahrnujících 28 superficiálních melanomů (SSM), 40 nodulárních (NM) a 39 benigních pigmentových névů. Vyšetření bylo provedeno na tkáních fixovaných v 10% formalínu a zalitých do parafínu, metodou nepřímé imunohistochemie v barvícím automatu Ventana Benchmark (Ventana Medical Systems S.A.), s použitím primárních monoklonálních anti-VEGF-A a anti VEGF-C prolátilátek a AEC detekčního kitu. Hodnocení jsme prováděli semikvantitativně pomocí H-skóre (% pozitivních buněk x intenzita zbarvení). Výsledky byly statisticky analyzovány χ2 testem. Za statisticky významnou odchylku bylo považováno p<0,05.

Výsledky
Vaskulární růstové faktory VEGF-A i VEGF-C byly významně více exprimovány melanomovými buňkami, ve srovnání se skupinou benigních pigmentových névů (p<0,0001). U pigmentových névů byly oba proteiny rovněž detegovány avšak v nižším množství. Mezi skupinami nodulárních a superficiálních melanomů statisticky významné rozdíly zaznamenány nebyly. Proteiny byly dále exprimovány stromálními buňkami, zvláště fibrocyty a endotelem. Pozitivita stromálních elementů byla signifikantně vyšší v mikroprostředí obklopujícím maligní nádory, než v okolí névů a to zejména v případě VEGF-C (p<0,0001).

Závěry
U MM dochází k deregulaci proteinů VEGF-A a VEGF-C. Silná exprese proteinů stromálními elementy v okolí MM indikuje možnost účasti těchto faktorů na progresi onemocnění. Toto zjištění ukazuje na vzájemnou kooperaci melanomových buněk a buněk nádorového stromatu.

Práce byla podpořena granty IGA MZ ČR 1A/8245-3 a MSM 6198959216.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006