Sledování léčebné odpovědi při terapii kostních metastáz

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 043p

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Bisfosfonáty mají významou roli v prevenci SRE u pacientů s kostními metastázami. Bylo prokázáno, že Bisfo vedle inhibice osteoklastické aktivity mohou redukovat nádorový růst i pří­mým protinádorovým účinkem. Markery kostní resorpce odpovídají na léčbu bisfosfonáty rych­le a mohou být užitečné pro monitoraci léčby.

I když je použití kostních markerů v klini­ce velmi nadějné, je stále v současné době explorativní. Jejich nadějnou roli v monitoraci progrese choroby nebo odpovědi na léčbu je nutno dále studovat, ježto jejich použití může představovat nový standard léčebné péče pro nemocné s kostními metastázami.

Materiál a metody:

Pacienti vhodní do studie: Nemocné s karcinomem prsu s ověřený­mi kostními metastázami, dosud bisfosfonáty neléčené.

Stratifikace na
  • a) pacientky bez bolestí 16
  • b) pacientky s bolestmi 12


Výběr markerů

Budou sledovány následující markery kostní přeměny:

  • CTX-Ctelopeptid, kolagen typu I, marker kostní resorpce

  • ICTP MMP telopeptid, marker kostní resorpce

  • P1NP protokolagen typu 1 N terminální propeptid, marker kostní formace


Odběr kostních markerů před zahájením podání BF, za 14 dní, dále měsíčně po dobu půl roku (jednoho roku).

Při vstupu KO + diff + základní biochemie včetně hladiny Ca a P, včetně kreatinin clear-ence a odpadů Ca a P /24h á 1m

Specifické markery Ca 15-3 + CEA 1x za 3m

Denzitometrie vstupní + za 6m

Klinické vyšetření á 1m (TK, váha, výška, anamnéza, ECOG)

Scintigrafie


Léčba:

  • Protinádorová: dle typu onemocnění

  • Radioterapie 10x3 Gy o osteolytických lesí limitovaných na místa bolestivosti

  • Bisfosfonáty: zoledronová kyselina, ibadronová kyselina

Výsledky:

Progrese nemoci u 5 pacientů korelova­la s opětovným vzestupem markerů P1NP Pokles hladin koreloval s poklesem intenzity bolesti u 11 symptomatických pacientů, ale při zhoršení scintigrafického nálezu u 4 uz nich došlo i ke zvýšení P1NP, ICTP a CTx.

Předpokládáme, že pokles hladin kostních markerů bude kopírovat účinnost léčby nádo­rové kostní nemoci.

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008