Sledování minimální diseminované nemoci u pacientů s Rabdomyosarkomy s použitím kvantitativní polymerázové řetězové reakce v reálném čase.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 12. Molekulární metody v diagnostice zhoubných nádorů

Číslo abstraktu: 058

Autoři: RNDr. Lenka Krsková, Ph.D.; Mgr. Alena Augustiňáková; A. Hilská; RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.; MUDr. Eva Drahokoupilová; MUDr. David Sumerauer, Ph.D.; MUDr. Peter Múdry, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Úvod

Rabdomyosarkomy (RMS) jsou nejčastějšími nádory měkkých tkání dětského věku. RMS se vyskytují ve dvou základních variantách: alveolární (aRMS) a embryonální (eRMS). Exprese myogenního regulačního genu myoD1 bývá udávána jako jeden z hlavních molekulárních rysů RMS. Většina aRMS je charakterizovaná chromozomální translokací t(2;13)(q35;q14) s fúzním genem PAX3-FKHR popř. variantní translokací t(1;13)(q36;p14) s fúzním genem PAX7-FKHR. Metastatické postižení u pacientů s RMS je negativním prognostickým faktorem. Častá lokalizace metastatického postižení u RMS – obzvláště u pacientů s aRMS - je kostní dřeň. Velmi důležitým faktorem léčby RMS zůstává otázka, zda nárůst infiltrace kostní dřeně (KD) nádorovými buňkami předchází relapsu a zdá má prediktivní hodnotu pro terapii pacientů s RMS. Z tohoto důvodu jsme zavedli kvantitativní stanovení genu PAX3-7/FKHR a myoD1 pomocí reverzně transkriptázové RQ-PCR v reálném čase (RQ-RT-PCR). Tato metoda umožňuje sledovat aktivitu a dynamiku onemocnění.

Cíle

Cílem naší studie bylo ověřit specifitu exprese genu myoD1 na molekulární úrovni pro diagnózu RMS a jeho aplikovatelnost pro sledování minimální diseminované nemoci (MDN) u pacientů s RMS. Dále jsme se zaměřili na sledování MDN u fúzně positivních aRMS pomocí RQ-RT-PCR sledováním exprese fúzních genů v korelaci s expresí genu myoD1.

Metody

Pomocí nested RT-PCR a RQ-RT-PCR bylo vyšetřeno 76 pacientů s RMS (48 aRMS a 28 eRMS). Dále bylo vyšetřeno 6 vzorků svalové tkáně, 18 vzorků non-RMS mesenchymálních nádorů, 19 vzorků NHL, 10 vzorků KD od dárců kostní dřeně a 6 vzorků KD od pacientů s hematologickými malignitami. Pomocí RQ-RT-PCR a nested RT-PCR jsme vyšetřili: 84 vzorků KD od 30 fúzně positivních aRMS, 31 vzorků KD od 18 fúzně negativních aRMS a 33 vzorků KD od 28 pacientů s eRMS. <<p>Shrnutí

Analýzou hladiny mRNA pro myoD1 jsme zjistili expresi myoD1u všech RMS (aRMS medián myoD1 mRNA 1.5 x105 a eRMS medián 1.13 x105). Dále jsme detekovali expresi myoD1 u 17/18 non-RMS mesenchymálních nádorů (medián myoD1 mRNA 1.56x102), ve všech 6 vzorcích svalové tkáně (1.64x105) a to v obdobných hladinách jako u vzorků RMS. Slabá exprese myoD1 byla detekována u skupiny pacientů s NHL. Fúzní transkript PAX3/7-FKHR je zcela specifický a sensitivní marker pro Dg aRMS. Výsledky nested RT-PCR a RQ-RT-PCR velmi dobře korelují (p<0.0001). Z naší studie vyplývá, že gen myoD1 není specifický molekulární marker pro diagnózu RMS, ani není vhodný ke sledovaní okrajů excize. Jeho detekce se dá s jistým omezením využít ke sledování dynamiky MDN. Detekce fúzních genů vyvolaných translokací představují vhodný marker pro sledování MDN u pacientů s fúzně positivním aRMS. Naše výsledky detekce fúzních transkriptů a myoD1 v kostní dřeni pacientů s RMS naznačují, že pacienti s pozitivními nálezy mají vysoké riziko progrese onemocnění.


Tento projekt byl podporován grantem GAČR304/07/0532, výzkumným záměrem MSM 0021620813 a FNM MZO 00064203.

Datum přednesení příspěvku: 30. 11. 2007