SLEDOVÁNÍ MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U PACIENTŮ S LYMFOMEM Z BUNĚK PLÁŠTĚ (MCL)

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p01

Autoři: Mgr. Helena Břízová; RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.; Bc. Irena Hilská; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Úvod

Lymfom z buněk pláště (mantle cell lymphoma, MCL) je agresivním ne-Hodgkinovým lymfomem z B buněk (B-NHL). Řadí se do kategorie indolentních lymfomů, nicméně kombinuje nepříznivý charakter ‚high grade‘ a ‚low grade‘ lymfomů, tj. rychlý průběh s nepříznivou prognózou a rezistencí na terapii. Infiltrace kostní dřeně (KD) je u pacientů s MCL často detekována již v době iniciální diagnózy. Přítomnost nádorových buněk v KD, včetně přítomnosti minimálního množství nádorových buněk, tzv. minimální reziduální nemoc (MRN), je nepříznivým prognostickým faktorem pro pacienty s MCL. Pacienti s molekulárně detekovanou MRN mají výrazně kratší přežití v porovnání s pacienty bez prokázané MRN (tzv. molekulární remise). Znovuobjevení MRN v průběhu onemocnění nebo po transplantaci (tzv. molekulární relaps) je negativním prognostickým ukazatelem. Současné studie prokazují, že dosažení molekulární remise by mělo být jedním z terapeutických cílů. Sledování MRN molekulárními technikami má proto nesporný klinický význam.

Metodika

U pacientů s MCL se dosud provádí molekulární sledování MRN pomocí PCR klonální přestavby genů pro imunoglobuliny a/nebo translokace t(11;14). Kombinovaný přístup však vedle technické, časové a finanční nákladnosti poskytuje amplifikovatelný molekulární cíl pro sledování u 73% pacientů s MCL. 30 pacientů s MCL tedy není možné stávajícími technikami molekulárně sledovat. Translokace t(11;14), která je pro MCL charakteristická, vede k transkripční deregulaci a následné overexpresi genu pro cyklin D1. Testovali jsme cyklin D1 jako vhodný cíl pro molekulární sledování pacientů s MCL.

Hladinu exprese cyklinu D1 jsme analyzovali pomocí kvantitativní PCR v reálném čase. Celkově jsme vyšetřili 217 vzorků primárních nádorů MCL pocházejících od 183 pacientů. Zvýšenou hladinu cyklinu D1 jsme pozorovali u 212/217 (98%) vyšetřených vzorků. U 98% pacientů s primární overexpresí mRNA cyklinu D1 lze tedy využít hladinu cyklinu D1 jako molekulární marker onemocnění.

Vyšetřili jsme 134 vzorků KD pocházejících od pacientů s MCL (67 vzorků s infiltrací nádorovými buňkami MCL, jak jsme prokázali pomocí vyšetření klonální přestavby imunoglobulinu nebo průtokovou cytometrií, a 67 KD bez prokázané infiltrace), 37 vzorků KD od pacientů s jiným B-NHL a 21 KD od zdravých dárců. Overexpresi cyklinu D1 jsme nepozorovali u žádného vzorku KD z kontrolní skupiny ostatních B-NHL a zdravých dárců. U pacientů s MCL hladina cyklinu D1 korelovala s infiltrací KD u 131/134 vyšetřených vzorků KD. U 98% KD pocházejících od pacientů s MCL jsme s pomocí vyšetření cyklinu D1 mohli účinně sledovat onemocnění MCL v KD. U 3 pacientů bez infiltrace KD (prokázané průtokovou cytometrií nebo PCR klonální přestavby imunoglobulinu) jsme pozorovali hraničně zvýšenou hladinu exprese cyklinu D1, která může znamenat záchyt velmi mírné infiltrace KD odpovídající MRN.

Hladinu exprese cyklinu D1 v KD jsme u pacientů s MCL korelovali s klinickým stavem onemocnění. Vyšetřili jsme 54 vzorků KD v době iniciální diagnózy MCL a 80 vzorků KD odebraných v průběhu onemocnění (57 vzorků KD v době remise, 23 vzorků v době relapsu nebo parciální remise s infiltrací KD). U vzorků odebraných při iniciální diagnóze s infiltrací KD jsme zaznamenali zvýšenou expresi cyklinu D1. U vzorků odebraných v rámci restagingu onemocnění jsme zachytili zvýšenou hladinu exprese cyklinu D1 při relapsu onemocnění, nízkou hladinu exprese cyklinu D1 u 55/57 vzorků v době remise onemocnění bez infiltrace KD. Hladina exprese cyklinu D1 v KD odpovídala klinickému stavu onemocnění MCL. Vyšetření hladiny exprese cyklinu D1 pomocí PCR v reálném čase poskytuje navíc kvantitativní informaci o hladině testované molekuly, a lze ji tedy využít pro sledování dynamiky onemocnění v čase.

Pro sledování dynamiky hladiny exprese cyklinu D1 jsme vyšetřili 20 pacientů s MCL, u kterých jsme pro vyšetření měli k dispozici vice než jeden odběr KD v průběhu onemocnění. Při iniciální diagnóze jsme zaznamenali zvýšenou hladinu exprese cyklinu D1 v KD, při remisi došlo k poklesu hladiny exprese cyklinu D1 v KD a relaps byl doprovázen nárůstem hladiny exprese cyklinu D1 v KD. V době parciální remise pacientů jsme nalezli hraničně zvýšené hladiny exprese cyklinu D1, které odpovídaly MRN. Sledování dynamiky hladiny exprese cyklinu D1 v KD koresponduje s klinickým rozvojem
onemocnění. Naše iniciální data ukazují, že narůst hladiny cyklinu D1 v KD v době klinické remise může predikovat nadcházející relaps onemocnění.

Výsledky

Uvedené výsledky jsou v korelaci s publikovanými daty, kdy průkaz MRN pomocí PCR je významným negativním prognostickým faktorem u pacientů s MCL a dosažení PCR negativity je jedním z terapeutických cílů. Prokázali jsme, že sledování dynamiky exprese cyklinu D1 v KD poskytuje spolehlivý nástroj monitorování MRN v KD u pacientů s MCL. Pro spolehlivé potvrzení prediktivního významu je nutné podnítit klinické spolupracovníky ke zvýšenému zájmu o vyšetření hladiny exprese cyklinu D1, což se dosud nedařilo. Vzhledem k výtěžnosti a výpovědní hodnotě našeho postupu bychom rádi navázali spolupráci s dalšími pracovníky, kteří se o pacienty s MCL starají. Rozsáhlá patologicko-klinická studie umožní odběr KD v pravidelných intervalech pro vyšetření hladiny exprese cyklinu D1. Získaná data umožní v budoucnu přesně určit intervaly a časování odběru KD pro účinné molekulární sledování, predikci terapeutické odpovědi a relapsu pacientů s MCL.

Projekt podporován MZ0 FNM 2005/6704.

e-mail: helena.brizova@fnmotol.cz

Datum přednesení příspěvku: 29. 1. 2011