Sledování sérových bioindikátorů během neodjuvantní terapie nádorů prsu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 217p

Autoři: MUDr. Jiří Grim, Ph.D.; MUDr. Hana Kalábová; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; Doc.MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.; E. Brčáková; G. Kolouchová; L. Fuksa; MUDr. Helena Hornychová, Ph.D.; Prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D.; MUDr. Eva Hovorková; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; Hana Tobková

Úvod

Úplná patologická odpověď (pCR) nádoru prsu po chemoterapii aplikované před chirurgickým zákrokem (neoadjuvantní terapie) představuje velmi pozitivní indikátor dlouhodobého přežívání nemocných. Cílem práce bylo proto stanovit expresi vybraných molekul v bioptických vzorcích nově diagnostikovaného nádoru prsu a posoudit jejich potenciální význam pro predikci pCR po standardně používaném neoadjuvantním režimu doxorubicin-cyklofosfamid-taxan (AC-taxol).

Metody

Do studie bylo dosud prospektivně zavzato 70 nemocných a 50 již podstoupilo celou léčebnou proceduru včetně resekce nádoru. Proteinové exprese jednotlivých molekul byly hodnoceny imunohistochemicky v bioptických vzorcích získaných před aplikací chemoterapie a v resekátech nádorů získaných operačně po posledním cyklu neoadjuvantní chemoterapie. Kvantitativní RTPCR analýzou byla rovněž stanovena exprese spektra molekul pro porovnání rozdílů mezi nádorovou a okolitou zdravou tkání v resekcích z nádorů.

Výsledky

Z průběžně analyzovaného souboru 50 pacientek dosáhlo pCR 10 nemocných, tj. 20%. Z hodnocených parametrů se jako nejdůležitější ukázalo stanovení hormonálních receptorů (HR) a HER2neu. Nemocné s pozitivním nálezem Her2 mají signifikantně vyšší pravděpodobnost dosažení pCR. Současně je velmi důležitý vztah Her2 a HR navzájem. Signifikantně vyšší pravděpodobnost dosažení pCR je u tzv. triple negativních a HR+/Her2+ nádorů. Naopak nejhorší odpověď na neadjuvantní terapii vykazují nádory s bioptickým nálezem HR+/Her2(p < 0,05). Nádory po chemoterapii vykazují proti okolní tkáni výrazně vyšší expresi topoisomerasy 2a, HER2 neu, NAD(P)H:chinon oxidoreduktasy 1 (NQO-1) a pregnan X receptoru jako regulátoru mnohočetné lékové rezistence.

Závěr

Molekulární analýza rozšířeného spektra antigenů umožňuje prognosticky stratifikovat nemocné již před zahájením chemoterapie. Zjištěné změny v nádorové tkáně současně přináší vysvětlení mechanizmu rozvoje mnohočetné lékové rezistence přes ovlivnění regulace exprese těchto molekul.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011