Sledování výskytu a prevence nozokomiálních nákaz respiračního traktu

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Organizace a hodnocení onkologické péče

Číslo abstraktu: 189

Autoři: Bc. Hana Píšová; MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.

Úvod
Za nozokomiální infekci se v intenzivní medicíně zpravidla považuje infekce, jejíž první známky se u pacienta vyskytly za více než 48 hodin po přijetí na příslušné oddělení. Pneumonie je nejčastější NN u pacientů s umělou plícní ventilací, vzniká u 20–50% pacientů intubovaných déle než 24 hodin.

Na JIP se nejčastěji vyskytuje nozokomiální infekce
• dýchacího traktu – u uměle ventilovaných nemocných – asi 10–70%
• močového traktu – u nemocných se zavedeným permanentním katétrem – asi 10–30%
• krevního řečiště – u nemocných s intravenózními a intraarteriálními katétry – 15%
• infekce ran – 15%

Mortalita na nozokomiální infekce je vysoká a je přímo závislá na:
• věku
• délce hospitalizace
• výskytu předchozích infekcí
• typu základního onemocnění

Nejohroženější jsou pacienti:
• po rozsáhlých operačních výkonech
• vysokého věku
• s maligním onemocněním a oslabenou imunitou
• s invazivním vstupem do dýchacích cest a umělou plícní ventilaci

Na našem odd. se nejčastěji vyskytují onkologičtí pacienti po rozsáhlých operačních zákrocích nebo se závažnými komplikacemi po chemoterapii (atypické pneumonie, slizniční toxicity a septické stavy).
Vzhledem k výskytu většiny výše uvedených faktorů je na multioborovém odd. intenzivní péče MOÚ monitorován výskyt nozokomiálních infekcí respiračního traktu u pacientů s invazivně zajištěnými dýchacími cestami.
K aplikaci umělé plicní ventilace je nutné invazivní zajištění dýchacích cest. To je možné dvěma způsoby – v první fázi nejčastěji orotracheální intubací a následně – zpravidla do 7 dnů (s výhledem na dlouhodobější UPV) – tracheostomie. Výhoda tracheostomie spočívá v minimalizaci postintubačních stenóz, usnadnění ošetřovatelské péče o dýchací cesty a výrazně vyšším komfortem pacienta.
Pacienti s mechanickou ventilací podstupují každý den od začátku ventilace o 1% vyšší riziko vyvíjející se pneumonie. U těchto pacientů je třeba provádět veškeré ošetřovatelské postupy za přísně aseptických podmínek.

Prevence nozokomiálních pneumonie
Hygiena a dezinfekce rukou personálu hraje v prevenci nozokomiální pneumonie ústřední roli. Nezávisle na tom, zda byly užity rukavice nebo nikoliv, je třeba provádět dezinfekci rukou před každým přechodem k dalšímu pacientovi a po manipulaci s kontaminovaným materiálem. Jakékoliv opakované používání běžných ručníků je nepřípustné, ve vlhkém prostředí těchto textilií se udržují bakteriální kultury, které si vpravíme do původně čisté kůže a poté je přeneseme na pacienta.

Používání pomůcek (fonendoskopy, teploměry…) jen pro daného pacienta

Značná pozornost musí být věnována dezinfekci ventilační techniky, především dýchacích okruhů, zvlhčovačů a nebulizátorů. Výměna okruhu by měla být prováděna po 48 hod. (mikrobiální filtry nesnižují riziko vzniku infekce).
Zvlhčovače mají být plněny sterilní vodou. Nutné je klást důraz na šetrné a sterilní odsávání. Platí, že odsávání má být prováděno tak zřídka, jak je to možné, ale tak často, jak je to nutné. Důležitá je i hygiena dutiny ústní – pravidelné odsávání, čištění zubů, vytírání dutiny ústní dezinfekčními roztoky.
Pacienti s infekcemi dýchacích cest a plic by měli být v rámci bariérového způsobu ošetřováni.

V rámci našeho odd. provádíme sledování výskytu nozokomiální infekce.

Soubor
Tvoří pacienti hospitalizovaní na OIOP MOÚ Brno po dobu 6-ti měsíců – od července do prosince 2OO3, u kterých byly dýchací cesty zajištěny endotracheální nebo tracheostomickou kanylou a toto zajištění trvalo minimálně 48 hod.. Umělá plicní ventilace nebyla podmínkou. Za nozokomiální infekci byl považován výskyt každého nového patogena vykultivovaného po 48 hod od zajištění DC.
Po tuto dobu bylo hospitalizováno 25 pacientů, splň ujících výše uvedené podmínky a celkový čas invazivního zajištění DC
byl 109 dní.

Výsledky
Nozokomiální infekce respiračního traktu se vyskytla v 6 případech, tj. v cca 24%. Zjištěné patogeny tvoří: klebsiella pneumoniae (3 případy), pseudomonas aeruginosa (2 případy) a stafylokok koagulaza negativní (l případ). Ve všech případech se jednalo o pacienty na umělé plicní ventilaci a se zajištěním DC delším než 5 dní. Nozokomiální infekce se objevila nejdříve po 96-ti hodinách. Ve všech případech prodloužila dobu UPV a hospitalizace na OIOP. V jednom případě významně přispěla k exitu.

Závěr
Nozokomiální nákazy /nejen respirační/ způsobují závažný problém jak medicínského tak i ekonomického charakteru a je zcela nezbytné využít veškerých preventivních a terapeutických opatření ke snížení jejich incidence.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004