SLEDOVÁNÍ VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU U PACIENTKY S GENERALIZOVANÝM KARCINOMEM PRSU LÉČENÉ KOMBINACÍ AVASTIN + PACLITAXEL – KAZUISTIKA

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XIII. Nádory prsu

Číslo abstraktu: XIII/ 249

Autoři: MUDr. Ivana Bustová

Pacientka s karcinomem prsu – triple-negativní – byla po adjuvantní léčbě léčena pro generalizaci do plic paliativní chemoterapií Avastin + paclitaxel. Léčba byla zahájena 8. 1. 2014 a ukončena 1. 7. 2014 pro progresi do lymfatických uzlin jaterního hilu a nově dvou ložisek ve slezině, plíce byly stabilizovány. Pacientka odmítla další léčbu a je pravidelně kontrolována CT vyšetřením à 3 měsíce. Metastatický proces je od té doby stabilizovaný. Otázka k zamyšlení je, zda interpretace nálezu při bio logické léčbě je správná a může se řídit pravidly interpretace RECIS kritérií solidních nádorů. V našem souboru 12 pacientek můžeme takovýto výsledek popsat u tří pacientek.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015